Financieel Overzicht

In dit deel laten we zien hoe het financiële meerjarenbeeld zicht ontwikkelt. Als eerste laten  we In het financieel beeld de meerjaren ontwikkeling van onze programmabegroting zien. Daarna komen de nieuwe investeringen die we willen opnemen in ons investeringsplan aan de orde. Vervolgens schetsen we een beeld van de ontwikkeling van ons weerstandsvermogen en risicoprofiel. Als laatste zijn de grondslagen en uitgangspunten voor de nieuwe Stadsbegroting opgenomen.

Als eerste willen we hier stil staan bij hoe wij willen omgaan met een aantal actuele risico's. Het gaat hier op dit moment concreet om de financiële effecten vanuit de 2e fase groot onderhoud van het gemeentefonds,  de overschakeling naar het objectief verdeelmodel BUIG en financiële risico's in de meerjarenbegroting van BREED. Op dit moment kunnen wij nog onvoldoende inschatten hoe groot  de financiële effecten uit deze risico's zijn en ondernemen wij allerlei acties om de financiële nadelen te minimaliseren.

Over de risico's en ons weerstandsvermogen hebben wij  afgesproken dat aan het eind van deze coalitieperiode in 2018 ons weerstandsvermogen minimaal gelijk is aan het risicoprofiel.
We constateren in de Stadsrekening 2014 dat de ontwikkeling van ons weerstandsvermogen het risicoprofiel per eind 2018 met € 16 miljoen gaat overstijgen. Dit vormt  de komende jaren een bescheiden buffer om eventuele nadelen op te vangen.

We zien dat op diverse dossiers ontwikkelingen zijn waarvan we de financiële impact op dit moment niet kunnen becijferen en we zien in ons een weerstandsvermogen een buffer om de "eerste klappen" op te vangen.
Wanneer duidelijk wordt dat de risico's daadwerkelijk een forse impact hebben op onze financiële meerjarenbegroting dan gaan wij natuurlijk meteen aan de slag  met het maken van ombuigingsvoorstellen. We willen dit zorgvuldig doen en een goed beeld kunnen geven van de impact van deze voorstellen op onze stad. Daarom willen we de eerste klap op vangen met ons weerstandsvermogen en voor het structureel deel ombuigingsvoorstellen doen.

Concreet betekent dit voor nu dat wanneer de komende periode blijkt dat we met  financiële nadelen te maken krijgen we met de Zomernota 2016 concrete  ombuigingsvoorstellen zullen voorstellen.