Begrotingswijziging kapitaallasten

Bedragen * € 1.000,-

Baten

Lasten

2015
 Saldo

Bestuur en Middelen

842

-386

456

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

-7

38

31

Duurzaamheid

6

6

Economie en Werk

-163

-163

Grondbeleid

81

81

Mobiliteit

-523

-523

Onderwijs

-113

-113

Openbare ruimte

-16

-16

Sport en Accommodaties

90

182

272

Veiligheid

0

0

Wijkontwikkeling

5

5

Zorg en Welzijn

-36

-36

Zoals toegelicht bij de voortgang huidige investeringen leidt de herberekening van de kapitaallasten op basis van de stand 1 januari 2015 tot een onderuitputting van € 0,78 miljoen. In de tabel zijn de wijzigingen op programmaniveau gepresenteerd. De  begrotingswijziging (BW-01422) is budgetneutraal, omdat we van het resultaat het grootste deel  - een voordeel van € 0,7 miljoen – toevoegen aan de Saldireserve en het restant reserveren om ontwikkelingen in de kapitaallasten gedurende het jaar op te vangen.