Technische begrotingswijziging

Technische Begrotingswijziging Zomernota (BW-01423)

Uw raad stuurt per programma op het totaal aan lasten en baten. Onze inzet is ervoor te zorgen dat de ramingen op die niveaus op orde blijven, zodat het juiste lasten- en batenniveau door uw raad is geautoriseerd (rechtmatigheidsprincipe). Bij deze Zomernota stellen we een aantal technische aanpassingen (BW-10423) voor (zie onderstaande tabel). Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect.

Bedrag * € 1.000,-

Baten

Lasten

2015
 saldo

Baten

Lasten

2016
 saldo

Baten

Lasten

2017
 saldo

Baten

Lasten

2018
 saldo

Baten

Lasten

2019
 saldo

Bestuur en Middelen

groot onderhoud, nieuwbouw

1.833

-1.833

0

nieuw WSW / participatie

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

saldo res W'spr naar saldires

-482

482

0

Stroomlijnen 2015

-251

251

0

Totaal Bestuur en Middelen

-39.062

-1.100

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

-40.162

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

bijstelling RAN

-37

37

0

Duurzaamheid

budgetoverh ISV3 geluid

-72

72

0

Economie en Werk

aframing WSW/participatie

39.445

-39.445

0

39.445

-39.445

0

39.445

-39.445

0

39.445

-39.445

0

39.445

-39.445

0

Arbeidsmatige dagbesteding

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

-2.255

Ec Offensief Binnenstad '15

-428

428

0

nieuw WSW / participatie

40.162

40.162

40.162

40.162

40.162

40.162

40.162

40.162

40.162

40.162

Totaal Economie en Werk

39.017

-1.109

37.908

39.445

-1.537

37.908

39.445

-1.537

37.908

39.445

-1.537

37.908

39.445

-1.537

37.908

Inkomen & Armoedebestrijding

Structureel hogere l-b

-650

650

0

-650

650

0

-650

650

0

-650

650

0

-650

650

0

Mobiliteit

Bijdr prov DRIS beheer

-27

27

0

-27

27

0

-27

27

0

-27

27

0

-27

27

0

Kleine OV-maatregelen

-180

180

0

Opwaarderen dyn busstation CS

-99

99

0

Totaal Mobiliteit

-306

306

0

-27

27

0

-27

27

0

-27

27

0

-27

27

0

Onderwijs

Aanp begroting 2015 combinatiefunc.

0

0

Aanp begroting DDC buitenonderhoud

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanp OAB-begroting 2015

-2.481

2.481

0

Aanp RMC-begroting

-6

6

0

-6

6

0

-6

6

0

-6

6

0

-6

6

0

Totaal Onderwijs

-2.487

2.487

0

-6

6

0

-6

6

0

-6

6

0

-6

6

0

Openbare ruimte

Electriciteit SB aanpassing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externe Projecten PM niet begroot

-300

300

0

Invulling bezuinigingsstelpost

0

0

Water SB aanpassing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk met werk

-750

750

0

Totaal Openbare ruimte

-1.050

1.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport en Accommodaties

Aanp begroting 2015 combinatiefuncti

-78

78

0

Aanp begroting DDC buitenonderhoud P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aframen Expl Driehuizerweg 287

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

Aframen Expl Heideparkseweg 201

3

-3

0

3

-3

0

3

-3

0

3

-3

0

3

-3

0

Aframen Expl Priemstr/Pijkestr/Lage

15

-15

0

15

-15

0

15

-15

0

15

-15

0

15

-15

0

aframen int verrekeningen Sport en A

22.155

-22.155

0

22.155

-22.155

0

22.155

-22.155

0

22.155

-22.155

0

22.155

-22.155

0

Exploitatie Doornroosje Nieuw

-339

339

0

-339

339

0

-339

339

0

-339

339

0

-339

339

0

Huurderving ivm afstoting pand

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Huurderving ivm jongerencentrum

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Kosten jongerencentra Noord

-19

9

-11

-19

9

-11

-19

9

-11

-19

9

-11

-19

9

-11

Naar WC Driesprong huurderving

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

Totaal Sport en Accommodaties

21.749

-21.749

0

21.827

-21.827

0

21.827

-21.827

0

21.827

-21.827

0

21.827

-21.827

0

Zorg en Welzijn

Arbeidsmatige dagbesteding

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

2.255

Bijdrage COA

-128

128

0

Eigen bijdrage nwe taken WMO

-831

831

0

-831

831

0

-831

831

0

-831

831

0

-831

831

0

Kosten jongerencentra Noord

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Naar 46024 ivm kosten jc's Noord

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-19

Regiocontract SAN

-19

19

0

Regionale bijdrage CJG

-66

66

0

Regionale bijdrage Innovatie Jeugd

-35

35

0

Rijksbijdrage MHB

-106

106

0

Transitie Jeugdzorg

-138

138

0

Totaal Zorg en Welzijn

-1.322

3.576

2.255

-831

3.085

2.255

-831

3.085

2.255

-831

3.085

2.255

-831

3.085

2.255