Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. Denk aan de
omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken en complexe maatschappelijke vraagstukken.
We willen in 2015 een moderne netwerkorganisatie zijn, die van buiten naar binnen werkt. De wensen en behoeften van de mensen die in Nijmegen wonen, werken, ondernemen en samenleven, staan centraal in alles wat we doen. Duurzaam, sociaal; samen en ondernemend staan daarbij voorop. Op deze manier geven we antwoord op de externe ontwikkelingen.

We ontwikkelen daarom onze organisatie verder. Eerst vanuit het principe “vanuit MeeAnder naar Meedoen” en gaandeweg in 2014 hebben we dit voortgezet in het kader van “De BeDoeling”. Hiermee werken we verder aan een proces om mee te kunnen bewegen met de veranderende samenleving. Kiezen we voor het contact met - en vertrouwen in elkaar en doen we gewoon wat nodig is. Daarbij is voortdurend leren ons vertrekpunt.

We werken verder aan herinrichting ruimtelijk domein en beleidsafdeling Fysiek en geven vorm aan ons gastheerschap. De voortschrijdende regionalisering “ heeft In juli 2014 geleid tot de oprichting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen, bestaande uit 7 gemeenten en Breed.
Op dit moment zijn er twee modules die per 1-1-2016 in de MGR gehangen worden; ICT Rijk van Nijmegen en het Regionaal Werkbedrijf. Ook wordt erover gesproken of het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) onderdeel gaat worden van de MGR. Op termijn kunnen er wellicht nog meer regionaliseringstrajecten ondergebracht worden in de MGR.”  

Strategisch personeelsbeleid
Doelstelling

We zorgen voor kwalitatief beter toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt vanuit zijn regierol, tevens zorgen we voor een goede werkomgeving, werkgever en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

Activiteiten

Met onze HRM-agenda 2013-2017, spelen wij in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. De dienstverlening dient daarbij uiteraard op peil te blijven. We ondersteunen in 2015 de organisatie bij het verankeren van de organisatieontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen.

We zetten sterk in op Mobiliteit, waarbij we ook aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit. In januari is ons loopbaanplein gestart voor vrijwillige mobiliteit en hebben we vanuit de Wet Werk en Zekerheid beleid gemaakt voor onze inhuur. Tevens bieden we hiermee het hoofd aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven we naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie.

We werken verder aan de implementatie van het nieuwe functiegebouw HR21 waarbij we ook de speciale module voor de gesprekscyclus meenemen. Verder ontwikkelen visie op het HNW en monitoren we de ingevoerde werkkostenregeling.
Op het Arbo-gebied optimaliseren we onze verzuimaanpak door analyse van rollen en taken én verbetering van het logistieke proces. Daarnaast hebben we aandacht voor werkdruk en stress; houden we agressietrainingen, rollen we het GIR verder uit en komen we met een voorstel ten aanzien van de uitvoering van de RI&E.
Op het gebied van arbeidszaken is er de zorg voor een nieuwe lokale CAO; passen we het Sociaal Statuut en de leidraad aan en bereiden we de overgang voor naar een nieuw beloningshoofdstuk in ons AGN.