Taakmutaties

Op te nemen taakmutaties

In de septembercirculaire 2014 en decembercirculaire 2014 heeft het Rijk een aantal taakmutaties opgenomen. In deze Zomernota stellen wij voor deze taakmutaties in de begroting op te nemen. Het gaat om de volgende taakmutaties

2015

2016

2017

2018

2019

Gezond in de stand

153

153

153

Individuele studietoeslag

10

26

35

35

Maatschappelijke  opvang

-22

-22

-22

-22

-22

Sociaal domein WMO

-142

Uitvoeringskosten participatiewet

2

9

17

115

Vrouwenopvang

-19

92

90

88

88

WMO

-96

-96

-96

-96

-96

Implementatie participatiewet

500

400

Gezond in de stad

In de meicirculaire 2014 is gemeld dat in het kader van stimuleringsprogramma Gezond in de Stad gemeenten met wijken met achterstandsproblematiek extra middelen ontvangen. Deze middelen zijn  bij de stadsbegroting 2015-2018 op stelpost gezet en met raadsvoorstel “aanpak gezondheidsachterstanden” overgeheveld naar het programma Zorg en Welzijn.

Individuele studietoeslag

In het kader van de participatiewet is er een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden geïntroduceerd. Deze toeslag is in de meicirculaire toegekend en in de septembercirculaire 2014 zijn de bedragen van de maatstaf bijstandontvangers aangepast.

Maatschappelijke opvang

In de septembercirculaire 2014 is het bedrag voor maatschappelijke opvang naar beneden bijgesteld door actualisatie van de maatstafaantallen.

Sociaal domein WMO

Door toepassing van het objectief verdeelmodel wordt de integratie-uitkering sociaal domein WMO  met 142.000 verlaagd.

Uitvoeringskosten participatiewet

Voor de uitvoeringskosten ten behoeve van de nieuwe doelgroep (mensen met arbeidsvermogen) die onder de Participatiewet komen te vallen, zijn extra middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. In de septembercirculaire zijn de bedragen per maatstaf aangepast.

Vrouwenopvang

In de septembercirculaire 2014 zijn de bedragen toegevoegd voor de AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging voor zover van toepassing op instellingen voor vrouwenopvang.

WMO

In de septembercirculaire 2014 is het bedrag voor WMO naar beneden bijgesteld door actualisatie van de maatstafaantallen.

Implementatie participatiewet

In het kader van de implementatie participatiewet ontvangt Nijmegen als centrumgemeente extra middelen in 2014, 2015 en 2016 voor het oprichten van een regionaal werkbedrijf.

Over te hevelen /  als resultaat te nemen taakmutatie

In de begroting zijn een aantal taakmutaties opgenomen waarvan we nu voorstellen deze over te hevelen naar het beleidsprogramma waar de taakmutaties betrekking op heeft of te nemen als resultaat. De taakmutaties zijn meegenomen in het financieel beeld onder "bestaand beleid". Het gaat om de volgende taakmutaties:

Taakmutaties

 programma

2015

2016

2017

2018

2019

Over te hevelen naar programma

Digitaal klantdossier (T004332)

Ink. en armoedebestr.

13

13

11

11

11

Vergunningverlening (T004622)

Duurzaamheid

358

358

358

411

411

Individuele studietoeslag

Ink. en armoedebestr.

10

26

35

35

Nemen als resultaat

E-overheid (T005474)

-46

-46

-47

-46

-46

Waterschapsverkiezingen (T005481)

21

Dualiseringskorting

-184

-184

-184

-184

-184

Digitaal klantendossier

Bedragen worden geclaimd door het programma Inkomen en Armoedebestrijding. Middelen zijn afkomstig uit septembercirculaire 2011 en 2013.

Vergunningverlening

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt vanaf 2014 bedragen aan het gemeentefonds toegevoegd (decembercirculaire 2013). Nijmegen heeft deze taken ondergebracht bij de ODRN. In deze Zomernota stellen we voor deze middelen over te hevelen naar het programma Duurzaamheid. Bij dit programma zijn de door deze taakmutatie bedoelde activiteiten ondergebracht.

Individuele studietoeslag

Deze taakmutatie is opgenomen in de septembercirculaire 2014, zie de toelichting eerder in deze bijlage.

E-Overheid

De algemene uitkering wordt verlaagd om de volgende redenen:
- De kosten van het Kadaster worden niet meer bij gemeenten in rekening gebracht.
- Gemeenten krijgen een aansluiting op “mijn overheid” hetgeen een kostenbesparing oplevert.

Waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen 2015 zijn gelijk gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Van het voor de organisatie van de gecombineerde verkiezingen toegekende bedrag resteert € 21.000.

Dualiseringskorting

Deze taakstelling is een bezuiniging via een korting op het GF.  Deze kan niet gehaald worden en we stellen voor deze korting als resultaat te verwerken.