Bezuinigingsprogramma

Zoals gebruikelijk informeren wij uw raad enkele keren per jaar over de uitvoering van de bezuinigingen. De vorige keer was dat bij de Jaarrekening 2014 en ging het over de stand per 31 december 2014. Nu rapporteren we over de bezuinigingsopgaven vanaf 2015, naar de stand van 1 april van dit jaar.

Alle bezuinigingsopgaven worden bestuurlijk vastgesteld. Periodiek melden we bij uw raad welke opgaven daadwerkelijk gereed zijn. Onder een ‘gereed’ verstaan we dat de bezuinigingsopgave volledig is afgewikkeld door zowel het nemen van inhoudelijke maatregelen, als door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief – waar dat nodig is – het aframen van loonsom en van formatie.

De opgave voor het jaar 2015 bedraagt in totaal € 15,4 mln., oplopend naar € 24,1 mln. in 2018. Aan de realisatie van alle opgaven wordt hard gewerkt. Naar de laatste inzichten kan worden gesteld dat het grootste deel van deze volumes volgens plan zal worden ingevuld. Nu al melden we het eerste miljoen in 2015 gereed. Daarnaast moeten we melden dat er enkele haperingen zijn opgetreden die we elders in deze Zomernota opnemen als onvermijdelijk verlies. Het gaat om de volgende taakstellingen.

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

2019

I-08 dualiseringskorting

184

184

184

184

184

K-27 Extra opbrengsten reclamebeleid

400

0

0

0

0

N-20 Sobere ondersteuning Raad en College

-

50

175

175

175

O-01 Stelpost onderwijs aframen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

De opgaven voor 2015 maken deel uit van een totaal volume aan bezuinigingen van ruim
€ 76 mln., dat cumulatief is geprogrammeerd tot en met 2018. In dit totaalbedrag zijn alle raadsbesluiten verwerkt tot en met de Stadsbegroting 2015 (stand per 1 januari 2015).
We zetten dit kort in schema.

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

2019

Totaal van de bezuinigingsopgaven waartoe is besloten in
de periode  1 jan 2010 – 1 jan 2015

66.384

72.699

76.335

76.667

76.667

Gereed in 2010

8.887

8.887

8.887

8.887

8.887

Gereed in 2011

17.252

17.252

17.252

17.252

17.252

Gereed in 2012

10.599

10.680

10.680

10.680

10.680

Gereed in 2013

4.652

4.845

4.965

4.965

4.965

Gereed in 2014

9.342

10.388

10.653

10.814

10.814

Stand op 1 januari 2015

15.378

20.527

23.898

24.069

24.069

Afmelden in de periode 1 jan – 1 april 2015

Als verlies in de Zomernota

2.084

1.734

1.859

1.859

1.859

Overige gereed

900

1.075

1.250

1.250

1.250

Subtotaal afmelden

2.984

2.809

3.109

3.109

3.109

Een gedetailleerd overzicht van alle bezuinigingsopgaven treft u hierna aan. U vindt een opsomming van alle gereed meldingen tot de peildatum 1 april 2015. Ook de opgaven die we thans gereed melden, staan daar vermeld.
De acties die dit jaar moeten zorgen voor de verdere invulling, volgen we nauwgezet. Zoals bekend is het beleid er steeds op gericht het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren. De afgelopen jaren is dat goed gelukt en hebben we nauwelijks verliezen geleden. We houden hier ook voor het vervolg zo veel mogelijk aan vast. In het najaar komen we hierop terug.

Gedetailleerd overzicht bezuinigingen

bedragen * € 1.000,-

Programma

2015

2016

2017

2018

2019

Gereed voor 1 januari 2014

41.664

41.784

41.784

41.784

41.784

Gereed gemeld in 2014

9.342

10.388

10.653

10.814

10.814

Als verlies genomen in de Zomernota 2015

dualiseringskorting,  restant decembercirculaire 2012

Bestuur & Middelen

184

184

184

184

184

Extra opbrengsten reclamebeleid - ZN 2015

Openbare Ruimte

400

0

0

0

0

PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs - ZN 2015

Onderwijs

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Sobere ondersteuning Raad en College - ZN 2015

Bestuur & Middelen

0

50

175

175

175

Totaal Als verlies genomen in de Zomernota 2015

2.084

1.734

1.859

1.859

1.859

Gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2015

Minder investeren

Bestuur & Middelen

500

675

850

850

850

Verminderen materiele indexering 0,5%

Bestuur & Middelen

400

400

400

400

400

Totaal Gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2015

900

1.075

1.250

1.250

1.250

Niet gereed

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase

Duurzaamheid

150

150

150

150

150

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 2015

Stedelijke ontw.

100

100

100

100

100

Bezuin organisatie - Beleid

Organisatie

0

140

140

140

140

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

57

57

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

103

192

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

303

566

869

869

869

Bezuin organisatie - Financiën

Organisatie

419

783

1.200

1.200

1.200

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

488

582

785

947

947

Bezuin organisatie - Juridische zaken

Organisatie

115

214

328

328

328

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

178

334

512

512

512

Bezuin organisatie - Programma en lijnmanagement

Organisatie

180

180

320

320

320

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

70

140

280

280

280

Bezuin organisatie - Stroomlijnen (samenv.  O-14 + O-18)

Organisatie

251

872

1.468

1.307

1.307

Bezuin organisatie - vermindering beleidscapaciteit

Organisatie

160

160

200

200

200

Bezuiniging cultuur; niet bibliotheek (amend.20-6-12)

CCC

200

350

350

350

350

Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket

Onderwijs

100

100

100

100

100

Coalitieakk 2014 - bezuin beheer en onderh 1 jr naar voren

Openbare Ruimte

500

0

0

0

0

Coalitieakk 2014 - budget verkeersmaatregelen verlagen

Mobiliteit

250

250

250

250

250

Coalitieakk 2014 - cultuuractiviteiten stroomlijnen

CCC

40

40

40

40

40

Coalitieakk 2014 - stedenbanden subsidie afbouwen

CCC

20

40

60

80

80

Coalitieakk 2014 - uitvoering citymarketing

CCC

250

250

250

250

250

Coalitieakk 2014 - veiligheid deregulering en minder admin

Veiligheid

0

0

0

150

150

Contributie Stadsregio vanaf 2015

CCC

215

330

330

330

330

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

100

500

500

500

500

Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2

Mobiliteit

77

77

77

77

77

Geen nieuwe projecten Verleden Verbeeld

CCC

70

70

70

70

70

Herstuctureren veld maatsch instellingen deel 2

Zorg & Welzijn

250

250

250

250

250

Hervormen MARN vanaf 2015

Openbare Ruimte

300

300

300

300

300

Het Valkhof en Lux theater en muziek

CCC

150

150

150

150

150

Kostenbewuster Citymarketing

CCC

150

150

150

150

150

Minder toezicht APV OR

Openbare Ruimte

100

100

100

100

100

Minimaliseren monumentenbeleid vanaf 2015

CCC

70

70

70

70

70

PN 2014 - stelpost Progr CCC - Modernisering culturele veld

CCC

0

350

350

350

350

PN 2014 - stelpost Progr - Vastgoed & acc

Sport en Acc.s

200

500

800

800

800

PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs - restant

Onderwijs

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

PN 2014 - stelp. Zorg en Welzijn-Indiv.voorz. Huish. hulp

Zorg & Welzijn

3.136

5.104

5.104

5.104

5.104

PN 2014 - stelpost Zorg en Welzijn - Ondersteuning Jeugd

Zorg & Welzijn

-100

-100

285

285

285

Reinigingsniveau Centrum en Benedenstad

Openbare Ruimte

200

200

200

200

200

Sluiten of zelfbeheer zwembad Dukenburg; vanaf 2015

Sport en Acc.

200

200

200

200

200

Sobere ondersteuning Raad en College - restant

Bestuur & Middelen

125

200

200

200

200

Tariefsverhoging wijkaccomm. zakelijk tarief van 2015

Wijken

37

37

37

37

37

Toezicht/ handhaving beperken tot (zeer) hoog risico

Stedelijke ontw.

100

100

100

100

100

Verhogen actief burgerschap/ verminderen ambitieniveau

Openbare Ruimte

300

800

800

800

800

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

50

100

100

100

100

Verminderen Artist innrecidence

CCC

30

30

30

30

30

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

0

0

89

89

89

Verminderen rol gemeente bij Stedenbanden

CCC

29

29

29

29

29

Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015

Organisatie

896

896

896

896

896

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Ink. en Armoedeb.

50

50

50

50

50

Totaal Niet gereed

12.394

17.718

20.789

20.960

20.960