Zorg en Welzijn

In de eerste helft van 2015 lopen er binnen het programma diverse beleidsontwikkelingen. In januari is de samenwerkingsovereenkomst Sociale Wijkteams door het college vastgesteld. Het programma ‘Gezond in de Stad’, waarvoor we extra rijksmiddelen ontvangen is voorbereid en hierover vindt nog voor de zomer besluitvorming plaats. Ten aanzien van Jeugd is een voorstel ontwikkeld rondom inning ouderbijdragen en  bereiden we de evaluatie schoolmaatschappelijk werk voor. In het najaar 2015 komen we nog met een nota vrijwilligersbeleid. Ook bereiden we de inkoop en subsidie van Wmo en Jeugdzorg in 2016 voor met een inkoop- en subsidiekader. Er is een regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling opgesteld. Ten aanzien van Beschermd Wonen starten we met de voorbereidingen van de beleidsvisie Beschermd Wonen.
Naast de wat grotere beleidsdossiers, wordt veel werk verzet in de implementatie van de nieuwe taken Wmo en Jeugdwet; rondom bijvoorbeeld contractmanagement, regionale afstemming, sociale wijkteams en het onderhouden van relaties met veel nieuwe zorgpartijen. Ook is ingezet op de uitwerking van vorig jaar vastgestelde beleidskaders zoals het planningskader Wonen en Zorg.

Financiële ontwikkeling

Er zijn geen financiële ontwikkelingen opgenomen.

Winstwaarschuwingen

Op basis van de realisatie over de eerste 3 maanden is het lastig om een prognose te maken voor het gehele jaar. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een monitoring- en sturingssysteem voor de decentralisatieopgaven Wmo en Jeugd. De verwachting is dat dit na de zomer operationeel is. Vooralsnog houden we daarom de prognoses gelijk aan de begroting.

De komende meicirculaire zal (meer) duidelijkheid verschaffen over de budgetontwikkeling in 2016. Maar ook voor het lopende begrotingsjaar verwachten wij  taakmutaties en mutaties op de integratieuitkeringen Wmo en Jeugd. De volledige impact is echter nog niet bekend.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

geen financiële wijzigingen