Wonen

De woonvisie uit 2009 wordt geactualiseerd en is een afrondende fase.
Op het terrein van wonen en zorg zijn, na een kick off eind 2014, in februari 2015 als vervolg een aantal sessies met diverse partijen in de 4 prioriteitsgebieden  gehouden. Dit als opmaat voor een programma per wijk waarover vervolgens afspraken over de uitvoering moeten worden gemaakt. Tegelijkertijd  wordt verder gewerkt aan concrete projecten.  
Het overleg over de afstemming van de woningbouwopgave met regiogemeenten en de provincie verloopt wat stroef. Het vergt veel discussie, o.a.  met de provincie, om tot overeenstemming te komen.    
Om de woningbouwproductie op stoom te houden wordt vanuit het programma wonen bijgedragen aan nieuwe bestemmingsplannen voor de Waalsprong en ambitiedocumenten voor nieuw bouwprojecten.
In regionaal verband werken we aan  een nieuwe regionale huisvestingsverordening. dit is nodig vanwege het van kracht worden van de Huisvestingswet 2014 en door het afschaffen van de Stadsregio. Uiterlijk 31 december moet deze verordening zijn vastgesteld.  

Financiële ontwikkeling

Op dit moment worden er geen substantiële effecten voorzien. Per saldo wordt er gestuurd op een nihil eindejaarsresultaat.

Winstwaarschuwingen

Er zijn geen winstwaarschuwingen.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

geen financiële wijzigingen