Stedelijke ontwikkeling

Geen ontwikkelingen.

Financiële ontwikkeling

B36. Controles bebouwde omgeving (ODRN)
Om besparingen, vanwege de opgelegde taakstelling voor vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo, te realiseren is er € 4,5 ton op het programma in mindering gebracht. In de uitvoering betekent dit dat het huidige beleid voor inspectie en handhaving voor de bebouwde omgeving niet meer kan worden waargemaakt. Het college wil echter voor 2015 vasthouden aan het huidige niveau van inspectie en handhaving.   Om de werkzaamheden op gebied van inspectie en handhaving bebouwde omgeving op het huidige niveau te houden is er voor 2015 € 300.000 extra nodig.
Voor 2016 en latere jaren zal een voorstel worden voorgelegd met een aantal beleidsscenario’s inclusief een financiële weging.

Winstwaarschuwingen

Voor het begrotingsjaar 2015 liggen er diverse taakstellingen die betrekking hebben op enerzijds beperken toezicht en handhaving in de gebruiksfase (PPN14) en anderzijds op een verwachte terugloop van de bouwleges (SB2014-2017). Wij zijn actief in overleg met de ODRN over de structurele invulling van de noodzakelijke bezuinigingen. Op dit moment is nog niet te zeggen of de bouwleges ultimo 2015 substantieel afwijken van het begrote bedrag van € 4,0 miljoen. Per saldo wordt er gestuurd op een nihil eindejaarsresultaat.
In het najaar van 2015 komen wij met een voorstel voor de structurele invulling van de taakstelling. Over de resultaatsontwikkeling in het lopende begrotingsjaar 2015 hebben we dan ook meer duidelijkheid en zullen we rapporteren in de Slotwijziging (voorheen Najaarsnota).

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B36. Controles bebouwde omgeving ODRN)

-300