Sport en Accommodaties

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B11. Onkruidbestrijding buiten- en buitenruimte binnensport
In het kader van het gemeentelijke beleid, het toekomstige landelijke totaalverbod op het gebruik van Round- up per 2015 en het verbod op alle onkruidbestrijdingsmiddelen per 2020 mogen er in de toekomst geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. De alternatieven voor onkruidbestrijding zijn allen duurder. De meerkosten lopen op van € 52.000 in 2016 tot structureel € 100.00 in 2019

B27. Aanbesteding schoonmaak Welzijns- en jongerenaccommodaties
In de aanbesteding van de schoonmaak in de Welzijns- en jongerenaccommodaties hebben wij de
verplichting opgenomen van social return die daardoor  € 90.000 hoger uitgevallen. Door bezuinigingen en efficiencymaatregelen kunnen we hiervan  € 40.000 dekken. Er zijn geen verdere mogelijkheden om voor het resterende  bedrag van € 50.000 dekking te vinden.

B30. Gevolgen wijziging subsidiebeleid amateurkunst
Met ingang van januari 2015 is een nieuwe subsidieregeling amateurkunst van kracht. Beoefenaars van amateurkunst maken o.a. ook gebruik van de gemeentelijke wijk-accommodaties. Het tarief voor gebruik van de accommodaties is voor amateurkunstverenigingen afhankelijk van het al dan niet Nijmegen gebonden zijn, maar telt ook mee of de vereniging een subsidie ontvangt.
B28. Planontwikkelingen en verkopen
Besluitvorming over verkoop, herontwikkeling en of sloop hebben een meerjarig effecten op de exploitatie van vastgoed gehad.   Het grootste deel hangt samen met een voordelig exploitatieresultaat op een pand aan de Berg en Dalseweg dat wij doorverhuurden. De huur en doorverhuur is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Het ging hierbij om een voordeel van € 126.000,- wat nu vervalt.

B16. Lagere horeca opbrengsten Welzijns- en jongerenaccommodaties
De lagere opbrengsten worden o.a. veroorzaakt door minder activiteiten (zoals bingo's), lagere bezetting ruimte en lagere prijzen/gratis verstrekking koffie en thee i.v.m. burgerparticipatie en STIP-punten.  Door extra inzet  verwachten we het  negatief effect op de horeca opbrengsten structureel te kunnen beperken tot € 35.000.

Huurdervingen algemeen
Wij zien op een aantal punten terugloop in de huuropbrengsten. Wij hebben een externe deskundige opdracht gegeven om een onderzoek te doen welke invloed ontwikkelingen hebben op de accommodaties van de gemeente Nijmegen en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze gevolgen te minimaliseren. In afwachting van dat onderzoek zijn de huurdervingen voor 2017 en later voorlopig op PM gezet.
B14. Huurderving Maatschappelijk Vastgoed
Binnen onze maatschappelijke vastgoed panden zien we een terugloop in de verhuur. Op termijn gaan we ervan uit dat we, onder meer door inzet van ons makelpunt, de panden weer gaan verhuren. Helaas moeten we in de huidige markt vaak een lagere huurprijs accepteren dan begroot.
B15. Huurderving Sport- en recreatie accommodaties
Door vertrek naar eigen accommodaties en een terugloop van het bewegingsonderwijs zien we een terugloop in baten. We gaan er vanuit dat we door bijsturingsmaatregelen dit nog kunnen beperken tot een structureel nadeel van  € 15.000.
B12/B13.Huurderving Welzijns- en jongerenaccommodaties
Ook hier worden we geconfronteerd met huuropzeggingen. We gaan er vanuit dat we de komende jaren weer huurders gaan vinden , maar zullen dan genoegen moeten nemen met een lagere huuropbrengst. Een andere reden van de terugloop in onze huuropbrengst is het grote succes van verhuur tegen 0-tarief. We hebben deze ontwikkeling vanaf 2010 in beeld en zien een toename van iets meer dan 30% van de verhuur tegen 0-tarief. Binnen de accommodaties zelf worden mogelijkheden gezien om hierop bij te sturen, zoals strakker toe te zien op deze verhuur. Hierdoor wordt het financieel effect enigszins gecompenseerd. Er blijft een structureel nadeel over dat alleen kan worden teruggebracht door het aanpassen van het beleid van verhuur tegen 0-tarief.
B29. Afboeken boekwaarde
In onze activa-administratie bleek nog een object met een boekwaarde aanwezig te zijn date niet meer in ons bezit is. Volgens de boekhoudregels moeten wij dit afboeken.
B32. Netto verkoopopbrengsten
Dit betreft de verkoopopbrengst van een pand en is incidenteel.
B31. Minder productieve uren op investeringen, grondexploitaties en opdrachten derden
Door een terugloop in de orderportefeuille van vastgoed en een terugloop in de vraag naar vastgoed-expertise vanuit de gemeentelijke investerings- en planexploitatieprojecten verwachten  we dit jaar en volgend jaar een financieel tekort. Door bijsturing en het niet opvullen van toekomstige vacatures verwachten we dit tekort in 2017 tot € 0 te hebben gereduceerd.

Winstwaarschuwingen

Er zijn geen winstwaarschuwingen.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B11. Onkruidbestrijding buiten- en buitenruimte binnensport

-52

-76

-100

-100

B27. Aanbesteding schoonmaak Welzijns- en jongerenaccommodaties

-50

-50

-50

-50

-50

B30. Gevolgen wijziging subsidiebeleid amateurkunst

-20

-20

-20

-20

-20

B28. Planontwikkelingen en verkopen

-158

-158

-144

-144

-138

B16. Lagere horeca opbrengsten Welzijns- en jongerenaccommodaties

-70

-50

-35

-35

-35

B14. Huurderving Maatschappelijk Vastgoed

-169

-45

-45

-45

-45

B15. Huurderving Sport- en recreatie accommodaties

-60

-50

-15

-15

-15

          Huurderving Welzijns- en jongerenaccommodaties

B12.- overige oorzaken

-302

-69

B13. - vanwege  0 tarief

-116

-116

B29. Afboeken Boekwaarde

-38

B32. Netto verkoopopbrengsten

240

B31. Minder productieve uren op projecten

-325

-100