Openbare ruimte

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B34. Stopzetten vergoedingsmaatregel PV bonnen:
Per 2015 stopt het Rijk met het geven van een vergoeding aan de gemeente voor het uitschrijven van bekeuringen door onze toezichthouders voor delicten in de Openbare ruimte. We  willen dit probleem betrekken bij de discussie over de toekomst van toezicht en handhaving in Nijmegen. Omdat we niet  verwachten dat deze discussie voor de begroting 2016 afgerond is, verwachten we ook in  2016 een nadeel.

A3. Ontwikkeling woningaantallen:
Jaarlijks stellen wij op basis van de areaaltoename de budgetruimte bij openbare ruimte bij. We stellen nu voor om op basis van die toename het budget voor beheer en onderhoud vanaf begrotingsjaar 2015 structureel te verhogen met € 64.000.

B35. Tekort ontvangsten uit reclame
In de Stadsbegroting 2013 gingen we er vanuit dat we per 2015 € 0,5 mln meer aan reclameopbrengsten vanuit de openbare ruimte konden realiseren. Zonder het nemen van aanvullende voorzieningen zijn we niet in staat om dit  bedrag te realiseren. Vooralsnog gaan we uit van een eenmalig nadeel van € 0,4 mln. in 2015. Tot de mogelijkheden om extra reclame-inkomsten te genereren, behoren het plaatsen van een grote reclamemast en het plaatsen van meer billboards. Met name dit laatste is niet in lijn met het principe van “less is more” dat als uitgangspunt van het huidige reclamebeleid wordt gehanteerd.

We gaan onderzoeken welke inverdienmodellen er binnen openbare ruimte mogelijk extra baten kunnen opleveren. Daarvoor wordt een denktank in het leven geroepen. Voor de zomer 2015 levert deze groep een voorstel aan ons college.

Winstwaarschuwingen

Er zijn geen winstwaarschuwingen.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Ontwikkeling algemene middelen

A3. Areaaluitbreiding Openbare Ruimte

-64

-64

-64

-64

-64

Bestaand beleid

B34. Stopzetten vergoedingsmaatregelen PV bonnen

-236

-236

B35. Tekort ontvangsten uit reclame

-400