Onderwijs

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B6/B7. Onderwijshuisvesting - aanvullend herverdeeleffect
Uit de meicirculaire 2014 bleek als effect van het groot onderhoud van het gemeentefonds een korting op het cluster Educatie van circa €0,7 miljoen. In de Stadsbegroting 2015-2018 is voorgesteld dit effect vanaf 2015 meerjarig structureel ten laste te laten komen van het product Onderwijshuisvesting. Omdat deze korting te fors leek te zijn, is er op verzoek van de VNG op landelijk niveau aanvullend onderzoek gedaan naar deze korting . De uitkomsten uit dit onderzoek blijken nu geen ander inzicht te geven; de korting op de onderwijshuisvesting  wordt hiermee gehandhaafd in de uitkomsten van de tweede fase van het groot onderhoud. Vanuit het programma Onderwijs wordt aangegeven dat zij op dit moment in het kader van de onderzoeksopdracht Onderwijs en Ondersteuning Jeugd met de schoolbesturen afrondende gesprekken voeren over de aanpassing van subsidiebeschikkingen en het vastleggen van prestatieafspraken. Dit naar aanleiding van de voorgaande uitname uit het gemeentefonds vanwege de veronderstelde onderbesteding van onderwijshuisvestingsmiddelen. Zoals hiervoor is toegelicht, dienen de bezuinigingsafspraken structureel van aard en met behoud van  kwaliteit en functies te zijn. De aanvullende korting van circa € 0,7 miljoen is in deze afspraken niet meegenomen en zal volgens inschatting een dermate impact hebben op de huidige afspraken en de kwaliteit en functies van onderwijs dat deze tweede bezuiniging als niet haalbaar wordt gezien . In de Stadsbegroting is het financieel effect vorig jaar, in afwachting van het aanvullende onderzoek, geneutraliseerd. Dit door centraal een stelpost op te nemen. Wij stellen nu voor om, gezien de uitkomsten van het onderzoek en de bestaande bezuinigingsafspraken met de scholen, deze stelpost nu te laten vrijvallen.

B4/B5. Onderwijshuisvesting - vermindering onderzoeksopdracht
Conform de motie ‘extra geld voor onderwijs’ zal de onderzoeksopdracht onderwijs en ondersteuning Jeugd met € 1,5 miljoen euro structureel worden verlaagd. Dit onder voorwaarde dat de bezuinigingsafspraken met de schoolbesturen structureel van aard zijn en behoud van functies en kwaliteit worden vastgelegd in prestatieafspraken.

Winstwaarschuwingen

Er zijn geen winstwaarschuwingen.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B6. Onderwijshuisvesting - aanvullend herverdeeleffect

-642

-651

-661

-667

-667

B4. Onderwijshuisvesting - vermindering onderzoeksopdracht

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

B5. Stoppen structurele voeding saldireserve

1.484

1.500

1.500

1.500

1.500

B7. Vrijval stelpost neutralisering onderwijshuisvesting

642

651

661

667

667