Inkomen & Armoedebestrijding

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B43/B47. Stijgende klantenaantallen / uitvoering BUIG
We maken extra kosten voor een bedrag van  € 55.000 voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandverlening). Deze middelen worden ingezet voor extra capaciteit bij de afdeling Inkomen vanwege de stijging in het aantal klanten. Deze middelen worden gedekt uit het programma Bestuur & Middelen. Het gaat hier om een structureel effect. We stellen voor de begroting hier op aan te passen.

B37/B45. Digitaal klantendossier (taakmutatie)

De vermelde bedragen zijn afkomstig uit septembercirculaire 2011 en 2013.

B40/B46 Individuele studietoeslag (taakmutatie)

In het kader van de participatiewet is er een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden geïntroduceerd. Deze toeslag is in de meicirculaire toegekend en in de septembercirculaire 2014 zijn de bedragen van de maatstaf bijstandontvangers aangepast.

Winstwaarschuwingen

BUIG budget
Wij verwachten voor het product Inkomen in 2014 vooralsnog uit te komen op een negatief resultaat als gevolg van de landelijke aanpassing van het financiële verdeelmodel voor het te ontvangen BUIG budget (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten). Wij gaan hierbij uit van een potentieel nadeel van € 3,2 mln.

Zoals gebruikelijk is de prognose van -/- € 3,2 mln. onderhevig aan een onzekerheidsmarge. Deze schatten we nu in op € 3,5 mln. Met andere woorden: het verwachte eindresultaat zal dit jaar liggen tussen de € 6,7 mln. negatief en de € 0,3 mln. positief ten opzichte van de begroting. Conform eerdere afspraken hebben we uw raad hierover in een brief nader geïnformeerd. In deze brief treft u ook een overzicht aan van de acties die we ondernemen en hebben ondernomen.
Het negatieve effect van de aanpassing van het financiële verdeelmodel is feitelijk nog hoger dan de prognose van -/- € 3,2 mln. De prognose wordt namelijk positief beïnvloed door de gunstige startpositie in Nijmegen (qua aantallen bijstandsklanten op 1/1/2015).  Aandachtspunt is het feit dat in de laatste maand die nu bekend is (realisatie maart) de aantallen in Nijmegen voor het eerst sinds een paar jaar licht negatief afwijken van de gemiddelde stijging bij andere grote gemeenten. Omdat het slechts om een eerste maand gaat, is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden in de prognose.

Armoedebestrijding
Wij verwachten vooralsnog uit te komen met het budget op Armoedebestrijding. We zien op basis van de eerste maanden van 2015 wel een stijging van de uitgaven, met name veroorzaakt door hogere lasten bijzondere bijstand voor woninginrichting. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de taakstelling die Nijmegen heeft gekregen voor huisvesten van vluchtelingen (300 in 2015). We hebben deze stijging nog niet vertaald in een bedrag, omdat wij voor dit product altijd al rekening houden met een onzekerheidsmarge, omdat er veel open einde regelingen zijn binnen het product.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

B47. Uitvoering BUIG

-55

-55

-55

-55

-55

B43. Overheveling reservering programma B&M

55

55

55

55

55

B45. Digitaal klantdossier (taakmutatie)

-13

-13

-11

-11

-11

B37. Digitaal klantdossier- vrijval taakmutatie B&M

13

13

11

11

11

B46. Individuele studietoeslag (taakmutatie)

-10

-26

-35

-35

B40. Individuele studietoeslag - vrijval taakmutatie B&M

10

26

35

35