Grondbeleid

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B10. Herontwikkeling Streekweg
Een aantal scenario’s voor de herontwikkeling van de Streekweg is in voorbereiding. Tot dat moment (uiterlijk einde 2015 )  is er sprake van een exploitatietekort van € 175.000 per jaar.

Naast bovenstaande financiële ontwikkeling worden er in het onderdeel "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risicoprofiel" twee dossiers genoemd waarbij wij een beroep doen op de saldireserve. Deze twee dossiers zijn hieronder opgenomen.

Watersport nevengeul
Een bedrag van € 5 ton betreft het tekort dat op de grondexploitatie Waalsprong ontstaat doordat we de grond voor een lagere prijs aan de Universiteit verkopen dan we in de  GREX hebben opgenomen.
In ruil voor de korting op de grondprijs zorgt de Universiteit voor faciliteiten die door  andere watersportverenigingen gebruikt kunnen worden. Het gaat dan om kleedkamers, doucheruimte en opslagmogelijkheden voor de boten, kano’s. Omdat dit tekort optreedt in de GREX stellen we voor dit als reservering ten laste van de saldireserve op te nemen. Zie ook toelichting in de paragraaf Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's.

Onderwijshuisvesting De Octaaf
Het schoolbestuur van de stichting St. Josephscholen wil een tweetal schoolgebouwen in Neerbosch op één van beide lokaties  herontwikkelen. De vrijkomende locatie wordt in het kader van de doordecentralisatie ‘overgedragen’ aan de gemeente. Daar zal in de toekomst een woningontwikkeling plaats gaan vinden, echter pas ná 2020, vanwege het ‘nee-tenzij-beleid’ en de uitkomsten van de woningmarktverkenningen.
In een weging van beide locaties (Symphoniestraat en Fanfarestraat) heeft eerst genoemde locatie op inhoudelijke overwegingen  de voorkeur. Dat betekent dat de Fanfarestraat op termijn door ons herontwikkeld moet worden, met een nadelig resultaat van (per saldo) € 1.1 mln. De kosten van de Fanfarestraat bestaan voornamelijk uit grondaankoop conform de overeenkomst DDC tegen WOZ-waarde en daar bovenop het “Nee, tenzij beleid” waardoor herontwikkeling naar woningbouw pas na 2020 is gepland (hoge rentelasten). We stellen voor ook dit bedrag als reservering ten laste van de saldireserve op te nemen. Zie ook toelichting in de paragraaf Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's.

Winstwaarschuwingen

Er zijn bij deze zomernota geen concrete waarschuwingen voor 2015.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B10. Herontwikkeling Streekweg

-175