Economie en Werk

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

C1. Aanpak leegstand
In het kader van de Agenda voor de Binnenstad wordt hoge prioriteit gegeven aan de aanpak van de leegstand. De daarvoor eerder gelabelde middelen in het kader van het Economisch Offensief binnenstad zijn niet toereikend voor de ontwikkeling van deze integrale aanpak.
Rond de zomer 2015 wordt de Visie voor de Binnenstad en het Plan van Aanpak Leegstand  vastgesteld, met hierin projecten gericht op het terugdringen van leegstand in de binnenstad. In 2015 is vanuit het ‘Economisch Offensief Binnenstad’ een bedrag van € 200.000 beschikbaar. We stellen voor dit bedrag op te hogen met € 60.000. De middelen voor het 'Economisch Offensief Binnenstad' eindigen per 1 januari 2016.  Om  het Plan van Aanpak ook in 2016 te kunnen uitvoeren is minimaal een vergelijkbaar budget als in 2015 nodig. We stellen dan ook voor om voor 2016 ook een bedrag van € 260.000 beschikbaar te stellen.

B2. Lagere opbrengsten kermissen
In de eerste maanden van 2015 zijn bijsturingsmogelijkheden ingezet om het bij de najaarsnota 2014 gemelde nadelig effect op de opbrengsten van de kermissen terug te brengen (inzet andere locatie en periode Voorjaarskermis, eerdere opening van de inschrijvingen voor de najaarskermis met als doel daarop een hogere inschrijving te realiseren).
Dat heeft geresulteerd in een hogere opbrengst van de voorjaarskermis (€ 55.000 in 2015 ten opzichte van € 19.000 in 2014). De opbrengsten voor de najaarskermis blijven echter vrijwel gelijk. Daarmee resulteert voor 2015 een nadelig effect  van € 70.000 op de opbrengsten van de kermissen. De oorzaak van het tekort is naar mening van Bureau De Kermisgids een toenemende concurrentie (verdringingsmarkt) voor vermaak met een daaraan aangepast bestedingsgedrag van de consument. We hebben het dan over de groei van pretparken, de vele festivals, et cetera. De consument besteedt steeds minder op de kermis, waardoor de pachtopbrengsten dalen. Voor de begrote opbrengsten voor 2016 e.v. kwalificeren we dit als risico.

B3. Lagere opbrengsten toeristenbelasting
Ondanks de verhoging van de toeristenbelasting per 1 januari 2015 resteert, door de vertraging van de bouw van hotels en hotelkamers en het achterblijven van het aantal hotelovernachtingen bij eerdere prognoses, over 2015 een tekort van €120.000,-.
De verwachting is dat dit tekort a-structureel is, omdat met ingang van 2016 extra hotelkamers gerealiseerd zullen zijn.

Breed en Werkbedrijf
De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet wordt voor de gemeente Nijmegen vanuit het programma Economie en Werk door de GR Breed en de module Werkbedrijf van de MGR Rijk van Nijmegen verzorgd. Beide bedrijven rapporteren via kwartaalrapportages over de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de  financiën. Op het moment van schrijven hebben we nog niet de beschikking over deze stukken en de koers ten opzichte van de begroting van Breed en Werkbedrijf.

Winstwaarschuwingen

Markttoezicht
In het 1e kwartaal 2015 blijven de marktopbrengsten achter bij de begroting. Bijsturing wordt verwacht op basis van de nieuwe marktverordening en van de nieuwe indeling voor de marktplaatsen. Mocht er ondanks deze maatregelen toch een tekort ontstaan dan zal dit in de slotwijziging  gemeld worden.

Sociale werkvoorziening
Het SW-bedrijf Breed voert voor de deelnemende gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen de Wet sociale werkvoorziening uit.

Breed raamt een oplopend exploitatietekort vanaf 2015. Het tekort in 2015 (€ 2,475 miljoen) kan Breed door inzet van eigen middelen opvangen. Voor 2016 en volgende jaren verwijzen we naar de paragraaf "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's".

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Nieuw beleid

C1. Aanpak leegstand

-60

-260

Bestaand beleid

B2. Lager opbrengsten kermissen

-70

B3. Lagere opbrengsten toeristenbelasting

-120