Duurzaamheid

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B41/B44. Vergunningverlening
In 2014 zijn de provinciale taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving(VTH) overgeheveld naar de gemeente. Deze taken worden voor onze gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ORN). Voor de uitvoering van de VTH taken is het gemeentefonds vanaf 2014 met € 358.308 verhoogd.
Wij stellen nu voor om de structurele bijdrage van het programma Bestuur & Middelen over te brengen naar het programma Duurzaamheid, product Bedrijven, en vervolgens beschikbaar te stellen aan de ODRN.
Op de gemeentebegroting is het financiële effect budgetneutraal.

Naast bovenstaande financiële ontwikkeling is in het onderdeel "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risicoprofiel" warmtenet 2.0 opgenomen.
Warmtenet 2.0 sluit aan op de ambitie in het coalitieakkoord om het warmtenet verder uit te breiden richting stationszone en Heijendaal. Hierover zijn we inmiddels in gesprek met belangrijke potentiële warmte-afnemers op dit tracé en de aanbieders van de infrastructuur. Ook de provincie Gelderland is aangesloten bij deze gesprekken.
Voor het realiseren van de 1e fase hebben we € 3,5 miljoen bijgedragen. Deze bijdrage heeft er mede toe geleidt dat de provincie en het Rijk samen € 6,5 miljoen heeft bijgedragen. Voor fase 2 willen wij rekening houden met een financiële bijdrage van € 1 miljoen. Hiervoor doen we een beroep op de saldireserve.

Winstwaarschuwingen

Geen winstwaarschuwingen.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

B44. Uitvoering van de VTH taken door ORN

-358

-358

-358

-411

-411

B41. Overheveling reservering VTH programma B&M

358

358

358

411

411