Dienstverlening & burgerzaken

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

C5. Doorontwikkeling publiekszaken Stadswinkel
Voor de verhuizing van de Stadswinkel naar de Mariënbeurs en de doorontwikkeling naar een gemeentebrede frontoffice is een aantal aanpassingen vereist die niet meelopen in het verhuisplan,  zoals communicatiecampagne, digitale nieuwsvoorzieningen, klantwerkplekken (selfservice). De verwachte extra eenmalige kosten in 2016 zijn € 100.000.

C6/C7. Nieuwe gemeentelijke website
Het CMS-systeem dat onze huidige gemeentelijke website beheert, wordt niet meer onderhouden. Daarom dient er een nieuw CMS aangeschaft te worden  De urgentie tot vervanging is hoog. Daarbij is de huidige content niet meer overal actueel en past niet meer bij de wijze waarop digitale diensten tegenwoordig worden aangeboden. Voorgesteld wordt de website bij het Programma Dienstverlening en Burgerzaken onder ter brengen omdat dit een primair communicatiemiddel van de afdeling Publiekszaken is. De kosten in 2015-2017 zijn grotendeels a-structureel (€ 447.000) en (vanaf medio 2016) deels structureel (€ 25.000 in 2016 en vanaf 2017 e.v. € 40.000).

C8. Projectkosten modernisering BRP
Het project modernisering  BRP is uitgesteld naar 2017-2018. In die jaren is er een investeringsbudget beschikbaar. De projectkosten die tot die tijd (2015 en 2016) jaarlijks gemaakt worden ( € 30.000 per jaar) zijn niet voorzien in de begroting.

B23. Afwijkende legesopbrengsten
We verwachten structurele afwijkingen in de aantallen te verstrekken leges producten (gebaseerd op ervaringen uit voorgaande jaren) zoals een structurele afname van de uittreksels, huwelijken en naturalisaties. Daarnaast zijn er schommelingen in de aantallen rijbewijzen en reisdocumenten. De genoemde bedragen in de tabel zijn saldi; er is rekening gehouden met de direct wegvallende  kosten.

B24. Maximering tarief rijbewijs
Het rijk heeft in 2014 voor het eerst een maximum tarief bepaald voor het rijbewijs. Dit tarief was € 4,50 lager dan het eerder door de gemeente bepaalde tarief, waardoor de legesopbrengst met € 100.000 afnam. Voor 2015 is dit nadeel verwerkt in de begroting; vanaf 2016 echter niet meer.

B25/B26. Verlenging geldigheidsduur reisdocumenten
Vanaf 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar verlengd. Dit betekent dat er vanaf 2019 tot en met 2024 een drastische afname zal zijn  in het aantal te verstrekken reisdocumenten en daarmee ook een behoorlijke  afname van de legesinkomsten ( € 596.000).
De komende jaren zal er onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden om op andere manieren deze (5-jarige) terugval in de leges te compenseren. Verder gaande digitalisering van alle producten van Publiekszaken (voor zover wettelijke toegestaan), volledig digitaal werken in de backoffice, samenwerking met gemeente in de regio, streven om als centrumgemeente te worden aangewezen voor bepaalde producten zijn enkele van de mogelijkheden. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek nemen we een stelpost op van € 400.000.

Winstwaarschuwingen

Afwijkende legesaantallen
Bij de melding van de teruglopende legesinkomsten is rekening gehouden met een bepaalde trend die de laatste jaren waarneembaar is. Ook is rekening gehouden met het terugkeerpatroon van bepaalde legesproducten (zoals reisdocumenten en rijbewijzen). Desondanks is het niet mogelijk om,  al op dit vroege moment in het jaar, exacte voorspellingen voor de rest van het jaar af te geven.
Lopende het jaar kan blijken dat de genoemde legesinkomsten  toch afwijken.

Verkiezingen
De gecombineerde verkiezingen (Provinciale - en Waterschapsverkiezingen)  hebben op 18 maart 2015 plaats gevonden, maar financieel is e.e.a. nog niet volledig afgewikkeld en inzichtelijk. Mogelijk blijkt later in het jaar dat het budget niet volledig benut hoeft te worden. Hierop komen op we terug bij de slotwijziging.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Nieuw beleid

C5. Doorontwikkeling publiekszaken Stadswinkel

-100

C6. Nieuwe gemeentelijke website incidenteel

-190

-224

-33

C7. Nieuwe gemeentelijke website structureel

-25

-40

-40

-40

C8. Projectkosten modernisering BRP

-30

-30

Bestaand beleid

B23. Afwijkingen in legesopbrengsten

-142

-38

97

-2

213

B24. Maximering tarief rijbewijs

-100

-100

-100

-100

B26. Kostenreductie publiekszaken

400

B25. Verlenging geldigheidsduur reisdocumenten naar 10 jaar

-596