Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

De verbouwing van museum het Valkhof is twee jaar  uitgesteld en start in 2017. Dit heeft mogelijk effect op het aantal bezoekers. Daarover melden we in het najaar meer.

In het kader van de uitwerking van het programma Verleden Verbeeld komen we met een aanvalsplan archeologie. We hebben een eigen archeologische dienst die in den lande hoog staat aangeschreven. Tegelijkertijd is van ons archeologische verleden in de stad (te) weinig te zien. Met het aanvalsplan archeologie gaan we ons verleden beter zichtbaar maken voor de bewoners en bezoekers van de stad.

Het regionale  archief is gestart met voorbereidingen van een E-depot. Een E-depot regelt dat digitale informatie  duurzaam wordt opgeslagen en beheerd. Een werkgroep gaat inzicht geven in de beste optie voor een E-depot. Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen en strategische keuzes  gemaakt als het gaat om digitale duurzaamheid, zodat we in 2016-2017 de implementatie kunnen uitvoeren.

Financiële ontwikkeling

C2. Giro 2016
Voor de Giro vragen we een eenmalig bedrag van € 50.000 voor het faciliteren van start- en finishplaats.

C3. Nijmegen ontmoet – kroonjaar 2016
Voor het kroonjaar 2016 is in het coalitieakkoord afgesproken dat we er een bijzonder jaar van maken. Naast de bestaande evenementen zijn er tal van bijzondere momenten te vieren: oplevering van de nevengeul, 100 jaar De Vierdaagse, de komst van de Giro d’Italia naar Nijmegen, de Special Olympics, 50 jaar Dukenburg, oplevering van de Bastei, etc.  Dit vraagt om eenmalige inzet van € 875.000, maar zorgt door de vele nevenactiviteiten die ontstaan, dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar en bij de stad. 2016 biedt kansen, zowel voor de economische spin-off als voor de sociale cohesie in de stad.
Voor het uitvoeringsplan citymarketing is het nodig dat er een goede financiële basis komt, om naast de reguliere activiteiten ook de bijzondere gebeurtenissen in het jaar 2016 beter te kunnen inzetten voor de promotie van onze stad.

B3. Tekort legesopbrengsten evenementen
Het tekort aan leges opbrengsten van evenementen is structureel. Door een beleidswijziging in 2012, betalen niet-commerciële evenementen lagere leges, waardoor er jaarlijks € 65.000 minder opbrengsten binnen komen dan begroot.

Winstwaarschuwingen

Lokale omroep Nijmegen 1
N1 is een kwetsbare organisatie die het financieel moeilijk heeft. We willen de lokale omroep behouden en sturen op een toekomstbestendig perspectief. We onderzoeken op dit moment wat de meest haalbare en kansrijke toekomstvariant kan zijn, lokaal dan wel regionaal, en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Er is vanuit het coalitieakkoord éénmalig extra budget ingezet van € 50.000 in 2015. Vanaf 2016 zullen de beschikbare middelen weer afnemen met € 50.000. De vraag of het mogelijk is om, binnen het beschikbare budget  een toekomstbestendige lokale omroep hebben,  kan nu nog niet worden beantwoord.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Nieuw beleid

C2. Giro 2016

-50

C3. Nijmegen ontmoet - Kroonjaar 2016

-875

Bestaand beleid

B3. Tekort legesopbrengsten evenementen

-65

-65

-65

-65

-65