Bestuur en Middelen

Geen opmerkingen.

Financiële ontwikkeling

B17. Accountantskosten
Bij de aanbesteding van de accountantswerkzaamheden bleken de kosten van de reguliere
jaarwerkzaamheden te zijn toegenomen. Dit vanwege aanvullende werkzaamheden vanuit de 3 decentralisatieopgaven (de zogenaamde 3 D’s)en aangescherpte controle eisen vanuit COS 610. Dit laatste betreft de aanscherping van de
richtlijnen voor wat betreft het steunen van de accountant op de audits die wij intern doen. Structureel gaat het om een bedrag van € 54.000.

B38. Bezuinigingstaakstelling  Dualiseringskorting
In de decembercirculaire 2012 is een korting doorgevoerd op het gemeentefonds inzake vermindering politieke ambtdragers. De aanvankelijke korting was € 764.000   Eind 2014 heeft het Rijk de dualiseringskorting grotendeels teruggedraaid, waardoor een taakstelling resteert van 184.000 euro.  Deze opgave kent een exogene oorzaak zonder een duidelijke onderbouwing (opgelegd door  het Rijk en verwerkt in Gemeentefonds). Daarom stellen we voor om dit bedrag te accepteren als verlies.

B18. Dividenduitkering BNG
De winst van de BNG valt € 112.000 lager uit vanwege de lage rentestand. Hierdoor keert de BNG ook minder
dividend uit. Dit effect is voor 2015 onvermijdelijk.

B19. Fiscale dossiers
Bij de Belastingdienst is nog een aantal oudere belasting-dossiers in behandeling.  De verwachting is dat hiervan incidenteel  € 325.000 nog uitgekeerd wordt.

B8. Opvolging Stadsregio
In regioverband hebben we afspraken gemaakt over het oprichten van de stichting Triple Helix, de
doorstart van Bureau Brussel en de start van de nieuwe Stadsregionale Samenwerking.
De afspraak wordt waarschijnlijk dat alle regiogemeenten hieraan € 1,50 per inwoner bijdragen. In
onze begroting is nu ruimte voor een bijdrage van ongeveer € 1 per inwoner. We stellen voor in de begroting structureel een extra bedrag van € 85.000 te reserveren, waarmee we de bijdrage kunnen verhogen naar het niveau van € 1,50 per inwoner.

B9. Project Edic
Nijmegen is in 2012 een 5-jarige partnerschap aangegaan met de Vertegenwoordiging van de
Europese Commissie (VEC) voor de periode 2013-2017. Vanuit deze overeenkomst dragen we bij
aan het EDIC (Europe Direct Informatiecentrum). Voor 2015 kunnen we onze bijdrage opvangen binnen de begroting. Voor 2016 en 2017 vragen we per jaar € 50.000 beschikbaar te stellen.

B20. Uitbreiding bestuurssecretariaat
De omvang van de taken van het bestuurssecretariaat is zodanig gegroeid dat de huidige personele bezetting onvoldoende is om deze taken tijdig en kwalitatief goed te vervullen. Daarnaast hebben onze collegeleden een sterke externe oriëntatie, lokaal,regionaal maar zijn ook actief  op landelijk niveau binnen verschillende netwerken. Deze actieve externe oriëntatie leidt tot een bredere omvang van de bestuurlijke taken en een hoge werkdruk. Tot op heden is het echter onhaalbaar gebleken om een goede bestuurs-ondersteuning vorm te geven met de formeel toegestane formatie.  Ons college heeft daarom besloten  het bestuurssecretariaat in 2015 uit te breiden met 2,44 fte.

B21. Versobering ondersteuning Raad en College
In de decembercirculaire 2012 is een korting doorgevoerd op het gemeentefonds inzake vermindering politieke ambtdragers. De aanvankelijke korting was € 764.000   De hierop gebaseerde aanvullende gemeentelijke taakstelling voor versobering van de ondersteuning aan Raad en College bedraagt voor 2015 € 125.000 oplopend tot € 375.000 euro vanaf 2017. Eind 2014 heeft het Rijk de korting grotendeels teruggedraaid, de gemeentelijke taakstelling van € 375.000 is wel intact gebleven. We schatten in dat we van de bezuinigingstaakstelling van € 375.000 structureel € 200.000 kunnen invullen.

B22. Vennootschapsbelasting(Vpb)
Vanaf volgend jaar zijn we voor activiteiten waarbij we als ondernemer optreden belastingplichtig voor de VpB. Op basis van huidige inzichten verwachten we daarom vanaf 2016 een nadeel op de dividenduitkering van de BNG van € 55.000. Er is nog veel onduidelijkheid, met name over de praktische uitwerking van de wetswijziging. Dit blijkt uit de hoeveelheid technische vragen die in de Eerste Kamer is gesteld. Naar verwachting zal de wet dit jaar worden aangenomen en met ingang van 1 januari 2016 van kracht zijn. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de wetswijziging niet tot andere nadelen zal leiden dan waarmee we nu in de Zomernota rekening houden.

B42. Waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen 2015 zijn tegelijk gehouden met de verkiezingen voor Provinciale Staten.
Van het voor de organisatie van de gecombineerde verkiezingen toegekende bedrag resteert € 21.000; dit bedrag willen we in deze Zomernota vrij laten vallen.

B39. E-Overheid

De algemene uitkering is verlaagd omdat de kosten van het Kadaster worden niet meer bij gemeenten in rekening gebracht en gemeenten  een aansluiting krijgen op “mijn overheid”, hetgeen een kostenbesparing oplevert.

Winstwaarschuwingen

Belastingen
De hoge raad heeft onlangs uitspraak gedaan waardoor de werktuigenvrijstelling ook voor ziekenhuizen geldt. Het gevolg van deze uitspraak is dat 40% van de installaties in ziekenhuizen nu onder deze vrijstelling vallen, resulterend in een lagere WOZ waarde en daarmee ook lagere OZB opbrengsten. We hanteren de laatste jurisprudentie bij de waardebepaling, maar dit kan gezien lopende gerechtelijke procedures in het land nog veranderen. Momenteel wordt dit risico op € 1,6 mln nadeel becijferd. Hierin zit ook een nadeel voor de belastingjaren 2011 - 2014. Structureel gaat het om € 0,6 mln, dit kunnen we echter opvangen in de tarieven.

Financiëel tabel

Financiële tabel

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B17. Accountantskosten

-54

-54

-54

-54

-54

B38. Bezuinigingstaakstelling dualiseringskorting

-184

-184

-184

-184

-184

B18. Dividenduitkering BNG

-112

B19. Fiscale dossiers

325

B8. Opvolging Stadsregio

-85

-85

-85

-85

-85

B9. project Edic

-50

-50

B20. Uitbreiding bestuursecretariaat

-133

-133

-133

-133

-133

B21. Versobering ondersteuning Raad & College

-50

-175

-175

-175

B22. Vpb

-27

-55

-55

-55

-55

B42. Waterschapsverkiezingen (taakmutatie)

21

B39. E-overheid (taakmutatie)

-46