Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's

In de kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen hebben we afgesproken dat we bij de Stadsrekening en de Stadsbegroting een volledige update van onze risicoprofiel geven en dit afzetten tegen de ontwikkeling van ons weerstandsvermogen.
In deze Zomernota volstaan we daarom met het toelichten van een aantal veranderingen die wij willen toe passen in de Stadsbegroting 2016. Dit betreft een  voorstel om de opbouw van de voeding van ons weerstandsvermogen aan te passen en een aantal nieuwe claims voor. Ook gaan we kort in op het effect  van  voorstellen vanuit de transities in de zorg. We sluiten dit deel af met een korte beschrijving van een aantal actuele risico's.

Verandering in de opbouw van de voeding

Op dit moment kennen wij twee structurele voedingen van ons weerstandsvermogen. De eerste is de bespaarde rente op reserves. Dit is afhankelijk van de omvang van onze reserves en loopt op van ongeveer € 4,4 miljoen in 2015 naar € 5,5 miljoen in 2019.
De tweede is een structurele voeding vanuit de reguliere begroting van € 1,5 miljoen. Hierover is op 11 februari 2015 een motie aangenomen om te stoppen met deze voeding en de ruimte die dit oplevert te gebruiken voor het verminderen van de onderzoeksopdracht onderwijs.
Deze motie nemen we over en zullen we verwerken in de begroting.

In het deel "financieel beeld" bij de  ontwikkeling van de algemene middelen hebben we uitgelegd dat we een voordeel realiseren vanwege de lage rentestand. Dit levert een voordeel op onze financieringsfunctie op van ongeveer € 1,3 miljoen. De voordelen uit deze leningen lijken structureel omdat de looptijd van deze leningen na deze meerjarenbegroting afloopt, maar zijn waarschijnlijk niet structureel. Wanneer we deze leningen over een aantal jaren moeten herfinancieren dan zal de rente waarschijnlijk hoger zijn. Op dat moment stijgen onze rentekosten.
Om dit tijdelijk voordeel niet structureel in te zetten stellen we voor dit voordeel per 2016 in de saldireserve te storten. Hiermee zorgen we er voor dat wanneer  de stand van de saldireserve dit toelaat, de middelen beschikbaar zijn voor incidentele doelen en verwerken we een tijdelijk voordeel niet structureel in de begroting.

Nieuwe claims
Herontwikkeling Octaaf

Basisschool de Octaaf in Neerbosch Oost wil zich concentreren op één locatie waarbij alle betrokken partijen de voorkeur hebben voor de locatie aan de Symfoniestraat. Dit betekent dat wij vanuit de afspraken die gemaakt zijn over doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting, de locatie aan de Fanfarestraat terug moeten kopen.
Rekening houdend met het "nee, tenzij" beleid, waardoor wij pas na 2020 deze locatie met woningen kunnen herontwikkelen, berekenen we nu een tekort van € 1,1 miljoen op dit plan. Omdat we nu dit tekort zien aankomen moeten we hiervoor een voorziening treffen. De benodigde middelen hiervoor onttrekken we uit de saldireserve.

Warmtenet 2.0

In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie opgenomen om het warmtenet verder uit te breiden richting stationszone en Heijendaal. Hierover zijn we inmiddels in gesprek met belangrijke potentiële warmte-afnemers op dit tracé en de aanbieders van de infrastructuur. Ook de provincie Gelderland is aangesloten bij deze gesprekken.
Voor het realiseren van de 1e fase hebben we € 3,5 miljoen bijgedragen. Deze bijdrage heeft er mede toe geleidt dat de provincie en het Rijk samen € 6,5 miljoen heeft bijgedragen. Voor fase 2 willen wij rekening houden met een financiële bijdrage van € 1 miljoen.

Watersportontwikkelingen in de nevengeul

Wij stimuleren de ontwikkeling van de watersport in de nevengeul door zowel de Universiteit als de burgerwatersportverenigingen. Op dit moment is de beste optie dat de Universiteit het voortouw neemt in het realiseren van de nodige faciliteiten en deze faciliteiten beschikbaar stelt aan de burgersportverenigingen.
Vanuit de GREX is de beste optie om deze faciliteiten op de locatie Bastion te realiseren, onder de verlengde Waalbrug. Deze locatie brengt wel extra bouwkundige eisen met zich mee waardoor de opstallen duurder worden.
Om de Universiteit en de burgerwatersportverenigingen op de locatie Bastion een plek te geven willen wij een korting op de grondprijs  geven. Deze korting veroorzaakt een verlies binnen de grondexploitatie Waalsprong van € 5 ton. Volgens bestaande regelgeving moeten wij dit tekort opvangen door het ophogen van de verliesvoorziening. We stellen daarom voor een claim van  € 5 ton op te nemen op de saldireserve.

Transities in de zorg

Bij het thema Zorgzame Stad hebben we het debat geagendeerd om in te zetten op een transformatie van het zorglandschap. Hierbij willen we inzetten op preventieve trajecten, waardoor we kunnen besparen op duurdere 2e en 3e lijnszorg. Om deze transformatie te realiseren, zullen we  moeten investeren  in preventieve trajecten, maar in de eerste jaren nog niet besparen op de 2e en 3e lijnszorg.
Om toch deze transformatie te realiseren willen wij als het ware geld lenen en dit in latere jaren terugbetalen vanuit de gerealiseerde besparingen. Dit lenen doen we met voorrang uit de reserves die gekoppeld zijn aan het betreffende beleidsveld. Mocht dit niet mogelijk zijn dan willen wij hiervoor de saldireserve aanspreken.
In alle gevallen zullen wij  u een concreet plannen voorleggen waarin is aangeven op welke reserve een beroep wordt gedaan, om welk bedrag het gaat en wanneer dit wordt terugbetaald.

Actuele risico's

In het eerste deel van het Financieel Overzicht hebben we uitgelegd dat we een aantal ontwikkelingen nu nog niet kunnen verwerken in het financieel beeld. Deze noemen we hier als risico. Reden hiervoor is dat de uitkomsten te onzeker zijn om nu al een plek te geven in het financieel beeld of we nog aan het bijsturen zijn waardoor effecten anders kunnen uitvallen.
Om u een goed beeld te kunnen laten vormen van deze risico's beschrijven we hieronder de stand van zaken op deze dossiers.

Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds

Het Rijk heeft vorig jaar (1e fase) en dit jaar (2e fase)  onderhoud gepleegd aan het gemeentefonds. In dit groot onderhoud is onderzocht of de verdeling van de middelen nog aansloot op de besteding en is op basis hiervan de verdeling aangepast. De eerste melding die wij hebben gekregen van het financieel effect vanuit de tweede fase groot onderhoud is ongunstig; het effect is door het Rijk becijferd op € 2,7 miljoen nadelig.
Wij kunnen dit financieel effect niet plaatsen en hebben aan het Rijk de  gehanteerde rekenregels, peildata en aantallen gevraagd. Deze gegevens hebben wij tot op heden niet ontvangen.
Om het effect goed te kunnen berekenen en te duiden hebben wij de meicirculaire nodig. Zodra deze beschikbaar is aan wij meteen aan de slag om een goede berekening en analyse te maken. Deze informatie krijgt uw Raad voor het debat over de zomernota.

Overschakeling naar objectief verdeelmodel BUIG

In april heeft u een brief ontvangen over de acties die wij ondernemen op het deugdelijk maken van het objectief verdeelmodel waarmee de BUIG middelen worden verdeeld. We hebben de indruk dat deze acties tot aanpassingen gaan leiden, maar kunnen niet inschatten  welk financieel effect dit zal hebben.
Het model voor 2015 zal niet worden aangepast, we moeten dan ook rekening houden met een lagere uitkering van € 3,2 miljoen. Deze lagere uitkering past binnen de risico bandbreedte die we voor dit onderdeel hanteren. Dit is de reden dat we dit effect nu nog niet als claim in ons financieel beeld hebben opgenomen.

Breed

Voornamelijk vanwege de rijksbezuiniging op de SW verwacht Breed een negatief exploitatieresultaat.
In 2015 kan Breed dit tekort afdekken uit de eigen reserves. Vanaf 2016 lukt dit niet meer. Het zonder meer doorrekenen van dit tekort betekent voor Nijmegen een aanvullende bijdrage van € 1,8 miljoen in 2016 oplopend naar € 2,5 miljoen in 2018.
Gewerkt wordt aan de geïntegreerde begroting MGR, inclusief de module Werkbedrijf en de begrotingsonderdelen van Breed. Er worden in dit kader scenario’s opgesteld hoe deze exploitatietekorten om te buigen. Met die reden wordt dit nu niet als financiële bijstelling opgenomen, maar als risico gezien.

Eenmalig nadeel vakantiegeld vanuit Individueel Keuzebudget

Op dit moment bouwen gemeenteambtenaren vanaf juni vakantiegeld op dat in het jaar daarop uitbetaald wordt. Op grond van wet- en regelgeving mogen we hiervoor op dit moment geen voorziening treffen (art. 44 BBV); uitgangspunt is dat deze kosten gedekt zijn in de meerjarenbegroting.
Per 1 januari 2017 wordt er een Individueel Keuzebudget voor gemeenteambtenaren geïntroduceerd. Hier maakt het vakantiegeld deel van uit. Dit betekent dat medewerkers in het jaar dat het vakantiegeld wordt opgebouwd hierop aanspraak kunnen maken.
Op dit moment loopt er een landelijke discussie hoe we dit financieel een plek moeten geven. Eén van de mogelijkheden is dat het opgebouwde vakantiegeld in een jaar ook in dat jaar als kosten moet worden genomen. Eénmalig zou dit in de komende jaren tot een nadeel kunnen leiden van circa € 4,5 miljoen.

Verbetering resultaat vanuit de parameters voor grondexploitaties

Vanuit een eerste globale doorrekening met  de in deze zomernota opgenomen parameters voor de grondexploitaties ontstaat een beperkte verbetering van het resultaat op de grondexploitaties.