Investeringen

Naast structurele uitgaven kennen we ook eenmalige investeringen. In deze paragraaf staan de huidige investeringen en de financiële effecten uit de kapitaallasten centraal. Als eerste staan we stil bij de voortgang van de huidige investeringen en de financiële effecten uit de herberekening van de kapitaallasten. Daarna gaan we in op de nieuwe investeringen. We sluiten af met een overzicht van het investeringsplan inclusief de nieuwe investeringen.

Voortgang huidige investeringen

De uitvoering van de investeringen wijkt niet af van de stand bij de jaarrekening 2014. Grote projecten zoals de fiets- en busbaan Waalbrug, de verbetering van het Stationsplein, de tunnel Westzijde Spoorzone zijn volop in voorbereiding. De werkzaamheden aan de Stevenstoren worden naar verwachting dit jaar afgerond. Naar verwachting zal de verbetering aan het Stationsplein niet in 2017 maar in 2018 gereed zijn.

De herberekening van de kapitaallasten op basis van de stand van  1 januari 2015 levert een onder uitputting op van € 0,78 miljoen. Grotendeels wordt dit veroorzaakt het vrijvallen van € 2,6 miljoen euro van kredieten bij de jaarrekening 2014.  Van de onder uitputting stellen we voor om € 0,7 miljoen toe te voegen aan de saldireserve. Hiervoor geldt de beleidsregel dat we de onder uitputting kapitaallasten toe voegen aan de Saldireserve tot deze op peil  is. Als de Saldireserve haar gewenste niveau heeft dan worden de middelen weer toegevoegd aan de Reserve Strategische Investeringen. We willen niet de volledige € 0,78 miljoen nu al aan de saldireserve toevoegen om eventuele  ontwikkelingen in de kapitaallasten gedurende het jaar op te vangen.

Nieuwe investeringen

Voor nieuwe investeringen hebben we een ruimte van € 12,6 miljoen. Vanuit de nieuwe jaarschijf is er € 10 miljoen beschikbaar en vanuit vrijvallende kredieten uit 2014 is er nog eens € 2,6 miljoen beschikbaar. Deze investeringsruimte willen wij volledig benutten met de investeringen die in onderstaande tabel zijn  opgenomen.
De investeringen die gekoppeld zijn aan een thema zijn bij het betreffende thema toegelicht. De vervanging van de parkeerapparatuur CWZ wordt onder de tabel toegelicht. Deze hebben we niet bij een thema ondergebracht.

Omschrijving

programma

2015

2016

2017

2018

2019

Woon en groeistad

I1.    Ontwikkelingen Wijkcentrum Schalmei

Sport en Acc.

290

I2.    Vervangen speeltoestellen in Speeltuin De Leemkuil

Sport en Acc.

450

250

100

I3.    Vervanging kunstgrasvelden buitensport acc.

Sport en Acc.

1.350

I4.    Vlak-elastische sportvloer in Vocasahal of Hengstdal.

Sport en Acc.

194

I5.    Vervangingsinvesteringen speelvoorzieningen

Wijkontwikkeling

188

231

226

Stad die werkt en leert

I6.    Bewegingsonderwijs Kristallis

Onderwijs

200

Duurzame stad

I7.    Plaatsen 60 ondergrondse containers binnenstad

Openbare ruimte

650

Bruisende Binnenstad

I8.    Renovatie de Vereeniging

Sport en Acc.

1.500

4.000

I9.    Aanpak Waalkade

Grondbeleid

1.000

1.400

Niet aan thema gekoppeld

I10. Vervanging parkeerapparatuur CWZ

Mobiliteit

550

Vervanging parkeerapparatuur CWZ

De vervanging van de parkeerapparatuur CWZ moeten we in 2017 doen. Uitstel is risicovol omdat de leverancier heeft aangegeven te stoppen met dit product en er na 2017 geen onderhoud op dit product meer gepleegd wordt.

Het nieuwe investeringsplan

Opgenomen bulkkredieten en investeringen met eigen dekking

Hiervoor hebben we het investeringsplan laten zien inclusief de nieuwe voorstellen.
Hieronder laten we de bulkkredieten zien, hierop zijn geen wijzigingen aangebracht.

Bedragen * € 1.000,-

2015

2016

2017

2018

2019

Bulkkredieten investeringen

Woonmilieuverbetering

375

375

375

375

375

VSA

750

750

750

750

750

Bedrijfsinvesteringen

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Eenmalige Bulkkredieten

Cultuurhistorische Panden

250

250

250

250

Asbest Inv. & Sanering

600

300

300

300

Meerjarenrenovatie Zwembaden

500

200

200

200

Kunstgras Voetbalvelden

175

337

Kunstgras Hockeyvelden

219

25

674

264

Investering met eigen dekking

Integraal Waterbeheer

6.406

3.406

3.616

3.716

3.466

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.895

1.421

2.964

2.452

2.040

Vastgoed

2.600

1.100

1.100

1.100

1.100

Duurzaamheid

2.959

2.000

2.000

2.000

2.000