Financiele overzichten per programma

bedragen * € 1.000,-

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestuur en Middelen

Bestaand beleid

B17. Accountantskosten

-54

-54

-54

-54

-54

B18. Dividenduitkering BNG

-112

B19. Fiscale dossiers

325

B8. Opvolging Stadsregio

-85

-85

-85

-85

-85

B9.   project Edic

-50

-50

B20. Uitbreiding bestuursecretariaat

-133

-133

-133

-133

-133

B21. Versobering ondersteuning Raad & College

-50

-175

-175

-175

B22. Vpb

-27

-55

-55

-55

-55

B48. Onderuitputting kapitaallasten

700

B49. Onderuitputting kapitaallasten - storting reserve

-700

B38. Dualiseringskorting (taakmutatie)

-184

-184

-184

-184

-184

B37. Digitaal klantdossier (taakmutatie)

13

13

11

11

11

B41. Vergunningverlening (taakmutatie)

358

358

358

411

411

B39. E-overheid (taakmutatie)

-46

-46

-47

-46

-46

B42. Waterschapverkiezingen (taakmutatie)

21

B40. Individuele studietoeslag (taakmutatie)

10

26

35

35

B43. Vrijval stelpost uitvoeringskosten BUIG

55

55

55

55

55

Ontwikkeling algemene middelen

A1.  Aantallen - areaal woningen en inwoners

725

1.021

1.217

1.633

A2.  Aantallen - areaal niet-woningen

800

A4.  Aantallen - begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Woningen

-16

-62

-104

-126

-148

A3.  Aantallen - begrotingseffect stelpost Openbare ruimte

-64

-248

-416

-504

-592

A5.  Aantallen - begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen

-400

A9.  Indexering - Voordeel prijscompensatie vanuit 2015

700

700

700

700

A10. Indexering - Reservering prijscompensatie 2018 e.v.

-700

-700

A11. Indexering - Lagere werkgeverslasten agv pensioenafspraken

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A12. Indexering - Voordeel indexeringen

1.400

1.400

1.400

1.400

A13. Indexering - Verwachte Tegenvallende accress ontw GF

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

A14. Financiering -  afloop lening

-200

A15. Financiering - Treasury resultaat

2.300

1.977

1.982

1.982

1.282

A16. Financiering - "Structureel" resultaat storten in saldireserve

-1.282

-1.282

-1.282

-1.282

A17. Heffingen - Woondelen vrijstelling OZB

-500

-500

-500

-500

-500

A18. Heffingen - Areaalontwikkeling OZB niet woningen

500

500

500

500

500

A6.   Gemeentefonds - Septembercirculaire 2014

-191

352

1.138

1.138

A7.   Gemeentefonds - Correctie doorberekening BAG in aftrek eigen inkomsten

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

A8.   Gemeentefonds - Afname suppletie uitkering afschaffing OZB gebruikers

-400

Totaal Bestuur en Middelen

2.051

1.098

1.620

1.904

1.310

Cultuur,cultuurhistorie en citymarketing

Nieuw beleid

C2.  Giro 2016

-50

C3. Nijmegen ontmoet - Kroonjaar 2016

-875

Bestaand beleid

B3. Tekort legesopbrengsten evenementen

-65

-65

-65

-65

-65

Totaal Cultuur,cultuurhistorie en citymarketing

-65

-990

-65

-65

-65

Dienstverlening & burgerzaken

Nieuw beleid

C5.  Doorontwikkeling publiekszaken Stadswinkel

-100

C6.  Nieuwe gemeentelijke website incidenteel

-190

-224

-33

C7.  Nieuwe gemeentelijke website structureel

-25

-40

-40

-40

C8.  Projectkosten modernisering BRP

-30

-30

Bestaand beleid

B23. Afwijkingen in legesopbrengsten

-142

-38

97

-2

213

B26. Kostenreductie publiekszaken

400

B24. Maximering tarief rijbewijs

-100

-100

-100

-100

B25. Verlening geldigheidsduur reisdocumenten naar 10 jaar

-596

Totaal Dienstverlening & burgerzaken

-362

-517

-76

-142

-123

Duurzaamheid

Bestaand beleid

B44. Vergunningverlening (taakmutatie)

-358

-358

-358

-411

-411

Totaal Duurzaamheid

-358

-358

-358

-411

-411

Economie en Werk

Nieuw beleid

C1.   Aanpak leegstand

-60

-260

Bestaand beleid

B2.  Lager opbrengsten kermissen

-70

B3.  Lagere opbrengsten toeristenbelasting

-120

Totaal Economie en Werk

-250

-260

Grondbeleid

Bestaand beleid

B10. Herontwikkeling Streekweg

-175

Totaal Grondbeleid

-175

Inkomen en armoedebestrijding

Bestaand beleid

B45. Digitaal klantdossier (taakmutatie)

-13

-13

-11

-11

-11

B46. Individuele studietoeslag (taakmutatie)

-10

-26

-35

-35

B47. Uitvoering BUIG

-55

-55

-55

-55

-55

Totaal Inkomen en armoedebestrijding

-68

-78

-92

-101

-101

Mobiliteit

Nieuw beleid

C4.  Velo City

-50

-50

-100

Totaal Mobiliteit

-50

-50

-100

Onderwijs

Bestaand beleid

B6. Onderwijshuisvesting - aanvullend herverdeeleffect

-642

-651

-661

-667

-667

B4. Onderwijshuisvesting - vermindering onderzoeksopdracht

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

B5 Stoppen structurele voeding saldireserve

1.484

1.500

1.500

1.500

1.500

B7. Vrijval stelpost neutralisering onderwijshuisv.

642

651

661

667

667

Totaal Onderwijs

-16

0

0

0

0

Openbare ruimte

Bestaand beleid

B34. Stopzetten vergoedingsmaatregelen PV bonnen

-236

-236

B35. Tekort ontvangsten uit reclame

-400

Totaal Openbare ruimte

-636

-236

Sport en Accommodaties

Bestaand beleid

          Huurderving Welzijns- en jongerenaccommodaties

B12.  - overige oorzaken

-302

-69

B13.  - vanwege  0 tarief

-116

-116

B27. Aanbesteding schoonmaak Welzijns- en jongerenaccommodaties

-50

-50

-50

-50

-50

B29. Afboeken Boekwaarde

-38

B30. Gevolgen wijziging subsidiebeleid amateurkunst

-20

-20

-20

-20

-20

B14. Huurderving Maatschappelijk Vastgoed

-169

-45

-45

-45

-45

B15. Huurderving Sport- en recreatie accommodaties

-60

-50

-15

-15

-15

B16. Lagere horeca opbrengsten Welzijns- en jongerenaccommodaties

-70

-50

-35

-35

-35

B32. Netto verkoopopbrengsten

240

B11. Onkruidbestrijding buiten- en buitenruimte binnensport

-52

-76

-100

-100

B28. Planontwikkelingen en verkopen

-158

-158

-144

-144

-138

B31. Minder productieve uren op projecten

-325

-100

Totaal Sport en Accommodaties

-1.068

-710

-385

-409

-403

Stedelijke ontwikkeling

Bestaand beleid

B36. Controles bebouwde omgeving ODRN)

-300

Totaal Stedelijke ontwikkeling

-300

Veiligheid

Bestaand beleid

B33. project Bluswatervoorzieningen

-100

Totaal Veiligheid

-100