Bruisende binnenstad

Onze opgave

De binnenstad is hét visitekaartje van Nijmegen, onze grootste bezoekerstrekker, een belangrijke drager van de identiteit en geschiedenis van onze stad en een belangrijke woon- en werklocatie.

De Binnenstad is in ontwikkeling en onderhevig aan zowel nationale als lokale trends en factoren. Zo zien we dat het winkelareaal krimpt en dat de bouwinvesteringen op dit moment relatief laag zijn. Tegelijkertijd is het kwalitatieve aanbod en de ambiance van de Binnenstad de afgelopen jaren verder verbeterd. Recente cijfers laten zien dat de leegstand in de Binnenstad vooral zichtbaar is in bepaalde gebieden buiten het A1-winkel-gebied (de ring- en/of aanloopstraten). Leegstand is van invloed op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Binnenstad voor vestiging en bezoek. Tegelijkertijd biedt leegstand ook kansen en ontstaat daarmee ruimte voor vernieuwing in het centrum.  Samen met ondernemers, eigenaren, bewoners, culturele instellingen en andere marktpartijen maken we de binnenstad weerbaarder.
Daarnaast blijft de binnenstad een populaire plek om te wonen. De huisvestingsmogelijkheden voor ouderen zijn echter beperkt en de binnenstad is dan ook een prioriteitsgebied voor wonen en zorg.

Voortgang en ontwikkelingen

De Binnenstad van Nijmegen vraagt om speciale aandacht. In februari is de Agenda voor de Binnenstad door uw Raad vastgesteld en zijn missie en ambitie van dit College benoemd. Bij de uitvoering van beleid en projecten wordt gewerkt langs drie pijlers:

  • Versterken van aanbod en ambiance in de binnenstad ( de “hard ware” in de binnenstad)
  • Transformatie “van place to buy” naar  “place to meet”
  • Aanpak van de leegstand.

De voortgang van diverse projecten en beleid vordert gestaag. Voor 2015 is een korte termijn agenda opgesteld met daarin projecten als Visie op Transformatie van de Binnenstad en Aanpak van Leegstand,  Aanpak fietsparkeren en een nieuwe Marktverordening. Uitvoering van deze projecten ligt op schema.

Nog voor de zomer komt het College met de Visie op transformatie en Aanpak van leegstand. Instrumenten die onderdeel uitmaken van het Plan van Aanpak zijn o.a. een investeringsregeling voor panden in de binnenstad, een pandenbank, een Bidbook, acquisitie, continueren Werkgroep Vastgoed, Tussentijds, oprichting van een Vereniging Vastgoedeigenaren Binnenstad. Daarnaast  gaat het om beleidsmaatregelen zoals  ruimere vestigingsregels in de binnenstad, vereenvoudiging samenvoeging panden, TAGB (Tijdelijk Anders Gebruiken en Bestemmen) en onderzoek naar mogelijkheden stedelijke herverkaveling.  

De Agenda voor de Binnenstad is onlangs vastgesteld en diverse projecten zijn in uitvoering. Leegstand in de binnenstad blijft de komende tijd aandacht vragen.  Voor de zomer komen we met een visie op transformatie in de Binnenstad en een aanpak van leegstand.  

Financiële effecten en investeringen

Voor het lopende jaar 2015 is in totaal € 260.000 beschikbaar voor de aanpak leegstand. Het betreft hier bestaande middelen ( € 200.000 Economisch Offensief Binnenstad) en aanvullende middelen ( €60.000,- claim Zomernota). De middelen voor Economisch Offensief Binnenstad eindigen per 1 januari 2016.  Om  het Plan van Aanpak ook in 2016 te kunnen uitvoeren is minimaal een vergelijkbaar budget als in 2015 noodzakelijk (claim 2016 € 260.000).

We fungeren in 2016 niet alleen als finishplaats maar ook als startplaats voor de Giro d'Italia. Dit brengt aanvullend € 50.000,- aan meerkosten met zich mee.

Nijmegen ontmoet -  Kroonjaar 2016; de ambitie vraagt om extra middelen. In het coalitieakkoord is uitgesproken van 2016 een bijzonder jaar te willen maken en de kansen te benutten. Naast de bestaande evenementen zijn er tal van bijzonderen momenten te vieren: oplevering van de nevengeul, 100 jaar De Vierdaagse, de komst van de Giro d'Italia naar Nijmegen, de Special Olympics, 50 jaar Dukenburg, oplevering van de Bastei, etc.  Dit vraagt om eenmalige inzet van € 875.000, maar zorgt door de vele nevenactiviteiten die ontstaan, dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar en bij de stad. 2016 biedt kansen, zowel voor de economische spin-off als voor de sociale cohesie in de stad. Voor het uitvoeringsplan citymarketing is het nodig dat er een goede financiële basis komt, om naast de reguliere activiteiten ook de bijzondere gebeurtenissen in het jaar 2016 beter te kunnen inzetten voor de promotie van onze stad.

De uitvoering van het congres Velo City zal een extra beslag leggen op secretariële, beleidsinhoudelijke en financiële capaciteit. In de nog te sluiten samenwerkingsovereenkomst met de samenwerkende partners van Velo City (Nijmegen, Arnhem, Stadsregio/provincie) maken we afspraken over de inzet en verrekening van deze kosten. We gaan vooralsnog uit van een extra belasting voor Nijmegen van 2.000 uur of €0,2 mln.

We zien een tekort op de kermisopbrengsten, evenals in 2014. Omdat het nog te vroeg is om te spreken van een onomkeerbare trend  voeren we nu alleen een claim op voor 2015. Ook de opbrengst van toeristenbelasting is lager dan verwacht, mede door vertraging van de bouw van hotels/hotelkamers.
In 2011 heeft uw Raad besloten dat niet-commerciële evenementen lagere leges hoeven te betalen. Hierdoor komt er jaarlijks € 65.000,- minder leges binnen dan begroot.

De claim voor Renovatie van de Vereeniging in deze Zomernota van in totaal € 5,5 miljoen betreft diverse werkzaamheden in de jaren 2015 – 2017 die vallen binnen de “sobere” variant van het Masterplan. Dit houdt in dat we bij het herstellen van de Vereeniging uitgaan van een goede, efficiënte renovatie waarbij optimaliteit wordt nagestreefd. Het Masterplan geeft een keuzemodel bij een beperkt budget. Het gaat om werkzaamheden aan de Grote Zaal, de foyers, de hoofdentree, de kassaruimte, de keuken van het Grand Café en installatieonderdelen. Voor de noodzakelijke werkzaamheden die in 2015 gepland staan is middels een brief aan de provincie gevraagd om een bijdrage vanuit de Robuuste Investeringsimpuls van € 1,5 miljoen. Indien deze bijdrage (gedeeltelijk) wordt toegekend, kan het bedrag van deze claim voor Nijmegen in 2015 (gedeeltelijk) komen te vervallen. Op dit moment is de verwachting dat de provincie ongeveer € 0,4 miljoen extra zal bijdragen. Het bedrag van deze claim in 2015 ad € 1,5 miljoen komt ten laste van de vrijgevallen investeringsruimte 2014. Omdat dit een wijziging in de begroting van 2015 betekent, nemen we hiervoor in de Zomernota een apart beslispunt op.

Er wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor de Waalkade, ter uitvoering van de motie van de raad “Een Waalkade vol zomergasten”. In deze toekomstvisie moet in samenhang worden gekeken naar bereikbaarheid en aantrekkelijkheid voor het hele gebied van Waalkade, Oostelijke Waalkade, Bastei, Ooypolderbruggetje en de overkant naar het toekomstig stadseiland.  Voor de herinrichting van het evenementenplein, tussen de Veerpoorttrappen en de Grotestraat, op de Waalkade willen we € 1,0 miljoen reserveren in 2016 en € 1,4 miljoen in 2017. Deze globale kostenraming is gebaseerd op een voorlopig schetsontwerp en een marge van +/- 30% waarin concrete fysieke maatregelen zijn voorzien. Het proces voor de Waalkade wordt (cf de wensen van de stad en het coalitieakkoord) “bottom up” ingericht. Het is een experiment om te kunnen bepalen wat daadwerkelijk benodigd is en tevens draagvlak te organiseren in de stad. Bij “open ateliers” (mei en juni) krijgen belangstellenden en -hebbenden de gelegenheid om binnen een beperkt aantal randvoorwaarden ideeën te formuleren om de Waalkade ruimtelijk te verbeteren en de leefbaarheid/beleving te vergroten. Deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling vraagt ook om een andere besluitvorming in de financiering. In dit stadium is nog niet aan te geven welke plannen uitgevoerd zullen worden. Op basis van de inhoudelijke vormgeving van de toekomstvisie Waalkade kan bepaald worden van welke programma’s een cofinancieringsbijdrage gevraagd kan worden. Zodra bekend is welk budget er beschikbaar is voor de fysieke maatregelen zullen we voor de uitvoering voorstellen doen en deze voor besluitvorming terugleggen in het College en de Raad in verband met het uitvoeren van de raadsmotie. Het gaat dan om de dekking van de totale visie, raakvlakken met andere programma’s/projecten en mogelijke cofinanciering, synergie- en efficiency-voordelen, variatie in uitvoeringsniveau en fasering van het project over 2016 en 2017.

bedragen * € 1.000,-

programma

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Nieuw beleid

C1. Aanpak leegstand

Economie en Werk

-60

-260

C2. Giro 2016

Cultuur,cult.hist. en citymark.

-50

C3. Nijmegen ontmoet - Kroonjaar 2016

Cultuur,cult.hist. en citymark.

-875

C4. Velo City

Mobiliteit

-50

-50

-100

Bestaand beleid

B1. Lager opbrengsten kermissen

Economie en Werk

-70

B2. Lagere opbrengsten toeristenbelasting

Economie en Werk

-120

B3. Tekort legesopbrengsten evenementen

Cultuur,cult.hist. en citymark.

-65

-65

-65

-65

-65

Totaal exploitatie

-365

-1.300

-165

-65

-65

Investeringen

I8. Renovatie de Vereeniging

Sport en Accommodaties

1.500

4.000

I9. Aanpak Waalkade

Grondbeleid

1.000

1.400