Duurzame stad

Onze opgave

We houden vast aan het bestaande klimaat- en energiebeleid met als doel om in 2045 energieneutraal te zijn. Er is in Nijmegen veel draagvlak bij bewoners, bedrijven, instellingen en scholen om de stad nog groener en duurzamer in te richten. We willen initiatieven van onderop stimuleren, ruimte geven, verbinden en waar nodig investeren we zelf in duurzaamheidsmaatregelen zoals fietsroutes, openbaar vervoer en extra groen en het verduurzamen van de woningvoorraad.  We versterken onze aanpak door verbindingen te leggen tussen burgers, (energie)bedrijven, woningcorporaties, energie-en milieuorganisaties, coöperaties, kennisinstellingen en mede-overheid.

We zetten zwaar in op energiebesparing (10% extra in de periode 2014-2018), zonne- en windenergie, naast maximale inzet van het warmtenet. We streven naar een circulair en biobased economie met een positief effect voor de regionale werkgelegenheid en met lagere woonlasten voor onze inwoners.  

Voortgang en ontwikkelingen

We zijn volop bezig om onze ambitie rondom duurzaamheid waar te maken.Het warmtenet in bijvoorbeeld eind vorig jaar in werking gesteld, dat zorgt voor een forse CO2 reductie. Het bewonersinitiatief 'de windcoöperatie' heeft inmiddels meer dan 500 leden. Onze rol hierin is faciliterend, wij zien met vertrouwen de oprichting van 5 windturbines langs de A15 tegemoet. We zien mogelijkheden om onze aanpak te versterken op duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzame economie.

We versterken de verbindingen tussen duurzame ondernemers, onderwijs en onderzoek, inwoners en overheden. Het netwerk Power2Nijmegen heeft in samenwerking met Energy made in Arnhem een grote kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Net als vorig jaar behoort Nijmegen tot de finalisten voor de European Green Capital Award. Onder de noemer “Groen Verbindt” hebben we de groene sector uitgedaagd om plannen in te dienen voor het versterken van het groen in de stad. De respons daarop was bijzonder groot.

Het verduurzamen van onze woningvoorraad, zowel de particuliere als de sociale, is nog een enorme opgave. Tot nu toe hebben we de keuze gemaakt om particulieren en woningcorporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van zoveel mogelijk woningen, bijvoorbeeld met isolatie, vernieuwing ketels, installeren van zonnepanelen en zonneboilers. Dat levert op korte termijn het beste besparingsresultaat op. Voor het compleet verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld door de schil van de woningen aan te pakken zijn de financiële middelen meestal nu nog te beperkt. Dat betekent dat een aantal woningen in de komende jaren twee keer moeten worden aangepakt.

Nijmegen kent steeds meer ruimtelijke projecten met een bijzonder duurzaam karakter. Het nieuwe HAN-gebouw aan de Kapittelweg, de nieuwe rechtenfaculteit, het Strobouwproject Iewan, de energierekening-loze Nianestowoningen van Portaal en het Meergeneratiewoningenproject van Talis zijn ook landelijk aansprekende voorbeelden. Desondanks zouden we onze ambities voor de Waalsprong, inclusief het stadseiland, nog verder kunnen aanscherpen ten behoeve van een duurzame toekomst van de bewoners in de Waalsprong.

Veel Nijmeegse bedrijven en bedrijfsverenigingen tonen concrete ambities op het vlak van duurzame economie.  Bedrijventerrein TPN-west wil, net als de stad in zijn geheel, energieneutraal worden, bijvoorbeeld door bedrijven aan te takken op het warmtenet. GDF Suez is een waarneembaar symbool van het duurzame profiel dat Nijmegen heeft. Desondanks worden veel kansen voor duurzame economische ontwikkeling van de stad en de regio nog onvoldoende benut. De Radboud universiteit is een Honours opleiding gestart voor excellente studenten die zich willen verdiepen in de kansen voor een circulaire economie, die veel meer dan nu is gericht op het sluiten van grondstoffenkringlopen. VNO NCW heeft ons gevraagd extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een circulaire economie in onze regio. De Wageningen Universiteit draagt met verve uit dat de Oost-Nederland een topregio kan worden voor een biobased economy, waarbij fossiele grondstoffen vervangen worden door grondstoffen van groene oorsprong.

Nijmegen wil een trekkersrol vervullen op duurzaamheid maar daarvoor is ook regionale massa nodig. We willen de Triple Helix gebruiken als instrument voor de regionale of zelfs grensoverschrijdende samenwerking op duurzaamheid. In het najaar leggen we uw Raad een ambitiedocument voor met een procesvoorstel voor het bouwen aan een agenda voor duurzame economie. Deze ambitie gaat gepaard met een nadere analyse op de sociale en economische potenties en gaat in op bijbehorende financieringsarrangementen en methoden.

Wij vragen uw Raad om mee te denken over de ambities op dit thema en het doel om als stad in 2045 energie neutraal te zijn, bijvoorbeeld of een versnelling wenselijk en haalbaar is.

Financiële effecten en investeringen

Een knelpunt in bestaand beleid is dat er in de toekomst geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden. De alternatieven voor onkruid-bestrijding zijn duurder.

In 2016 worden circa 60 ondergrondse containers in de binnenstad geplaatst. De kosten hiervan, € 650.000, hebben we als nieuwe investering opgenomen.

We hebben in het coalitieakkoord de ambitie opgenomen om het warmtenet verder uit te breiden richting stationszone en Heijendaal: Warmtenet 2.0. Voor fase 2 willen wij rekening houden met een financiële bijdrage van €1 miljoen vanuit de saldireserve. In het deel "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's" wordt dit nader toegelicht.

bedragen * € 1.000,-

programma

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B11. Onkruidbestr. buiten- en buitenruimte sport

Sport en Accommodaties

-52

-76

-100

-100

Totaal exploitatie

-52

-76

-100

-100

Investeringen

 60 ondergrondse containers binnenstad

Openbare ruimte

650