Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

 /

Fatale termijn: besluitvorming vóór:
8 juli 2015

Onderwerp
Zomernota 2015

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
19 mei 2015

Samenvatting
Voor u ligt de Zomernota 2015. Deze nota vervangt twee eerdere bestuurlijke producten uit de P&C-cyclus, nl de voormalige Voorjaarsnota en de Perspectiefnota. In deze Zomernota hebben we onze beleidsvoornemens voor de komende jaren 2016 -2019 opgenomen. We gaan in op de ontwikkelingen binnen de strategische thema’s en willen daarover het debat met uw Raad aangaan. Ook blikken we vooruit naar de uitkomsten van de meicirculaire en de financiële ontwikkelingen. We vragen u om de uitgangspunten en grondslagen voor de komende Stadsbegroting 2016 en volgende jaren, de parameters voor de grondexploitatie en de bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.
We informeren u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2015 en melden een aantal afwijkingen ten opzichte van de voornemens en budgetten zoals die in de Stadsbegroting 2015 zijn opgenomen. Waar niets over wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. Wij vragen u de voorgestelde wijzigingen over het lopende begrotingsjaar 2015 vast te stellen.  

Voorstel om te besluiten
Wij stellen u voor om:

 1. met betrekking tot de Stadsbegroting 2015:
 1. ons College opdracht te geven de ontwikkeling van de algemene middelen voor begrotingsjaar 2015 zoals opgenomen in de paragraaf “Financieel beeld” te verwerken in de Stadsbegroting 2015 (BW-01421).
 2. ons College opdracht te geven de begrotingsaanpassingen bestaand beleid en nieuw beleid begrotingsjaar 2015 zoals opgenomen in de paragraaf “Financieel beeld” te verwerken in de Stadsbegroting 2015 (BW-01421);
 3. voor begrotingsjaar 2015 een investeringskrediet van € 1,5 miljoen voor renovatie van De Vereeniging beschikbaar te stellen;
 4. de doorrekening van de kapitaallasten voor begrotingsjaar 2015 vast te stellen en van de berekende onderuitputting een bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan de saldireserve (BW-01422);
 1. met betrekking tot de Stadsbegroting 2016-2019:
 1. ons College opdracht te geven de beleidsvoornemens uit deze Zomernota uit te werken in de Stadsbegroting 2016-2019;
 2. ons College opdracht te geven de ontwikkeling van de algemene middelen voor begrotingsjaar 2016 en volgende jaren zoals opgenomen in de paragraaf “Financieel beeld” te verwerken in de Stadsbegroting 2016-2019;
 3. ons College opdracht te geven de meerjarige begrotingsaanpassingen bestaand beleid en nieuw beleid zoals opgenomen in de paragraaf “Financieel beeld” te verwerken in de Stadsbegroting 2016-2019 (BW-01421);
 4. ons College opdracht te geven de beschikbare investeringsruimte ad € 12,6 miljoen volledig in te zetten voor de voorgestelde nieuwe investeringen en deze te verwerken in het investeringsplan in de Stadsbegroting 2016-2019;
 5. de grondslagen en uitgangspunten zoals opgenomen in de paragraaf “Financieel overzicht” voor de jaren 2016 -2019 vast te stellen en te verwerken in de Stadsbegroting 2016-2019;
 1. de budget neutrale technische wijzigingen in BW-01423 (zie bijlage “Technische begrotingswijziging Zomernota” in de digitale versie) vast te stellen.