Woon en Groeistad

Onze opgave

Nijmegen is een aantrekkelijke stad om te wonen. De stad is in trek en zal de komende jaren blijven groeien, als we tenminste blijven bouwen. Voor de korte termijn hebben we een grote ontwikkelingsagenda om deze groei ook kwalitatief goed te kunnen accommoderen, met als uitgangspunt dat we de identiteit en eigenheid van de stad zoveel mogelijk behouden en versterken. Met de ontwikkeling van Waalfront en Waalsprong en andere projecten zorgen we dat de stad aantrekkelijk en dynamisch blijft. Betaalbaarheid van het wonen – met name in de huursector – blijft een belangrijk speerpunt evenals het bouwen van woningen met zorgmogelijkheden.

Een aantrekkelijke woonstad is veel meer dan goede en voldoende woningen. Ligging, bereikbaarheid, werkgelegenheid, voorzieningenniveau, sport- en beweegaanbod en daarbij horende voorzieningen, recreatieve voorzieningen, cultureel aanbod en cultuurhistorische elementen in het stadsbeeld dragen allen bij aan de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers. Het culturele erfgoed draagt hier in grote mate aan bij.

Voortgang en ontwikkelingen

Voor een goede balans in onze woonopgave, en om afspraken te kunnen maken met de woningcorporaties over hun bijdrage aan stedelijke opgaven, werken we aan een vernieuwde woonvisie. Deze woonvisie is in een afrondende fase. Vanwege het herstel van de woningmarkt moest de uitbreidingsbehoefte opnieuw worden doorgerekend. Met een  nieuw scenario is de uitbreidingsopgave voor woningen tot 2020 berekend op ongeveer 4.500 woningen, 900 per jaar.  We moeten daarbij ook opnieuw kijken naar kwalitatieve aspecten, zoals type woningen en gewenste woonmilieus. Met de regiogemeenten en provincie zijn we recentelijk tot overeenstemming gekomen over de afstemming van de woningbouwopgave.  In regionaal verband werken we aan  een nieuwe regionale huisvestingsverordening. Dit is nodig vanwege het van kracht worden van de Huisvestingswet 2014 en de liquidatie van het huidige stadsregionale samenwerkingsverband.Uiterlijk 31 december 2015 moet deze verordening zijn vastgesteld.  

De gebiedsontwikkeling van Waalsprong en Waalfront heeft prioriteit in het ruimtelijk beleid door terughoudend met ontwikkelingen in de bestaande stad om te gaan. De gewenste versnelling van de bouwproductie wordt vanuit diverse programma’s gefaciliteerd met nieuwe bestemmingsplannen voor de Waalsprong en ambitiedocumenten voor nieuwe bouwprojecten. In dit verband zijn we ook in overleg met de provincie over de toepassing van de zogenaamde duurzaamheidsladder bij de beoordeling van bestemmingsplannen. We maken ons zorgen dat een te strikte toepassing van dit instrument een complicatie vormt voor al voorziene ruimtelijke ontwikkelingen.

Het nieuwe toekomstperspectief Bergerden wordt geïmplementeerd door een wijziging van het bestemmingsplan, een nieuwe invulling van de marketing en het acquisitiebeleid. Met andere woorden, de nieuwe positionering van Bergerden wordt verder vormgegeven.

De betaalbaarheid van het wonen vraagt, zoals gezegd, onze aandacht; 32% van de Nijmegenaren in een huurwoning heeft een betaalbaarheidsrisico. We pakken de betaalbaarheid van wonen aan via twee sporen: generiek door afspraken met corporaties over de gewenste omvang van  het aantal benodigde betaalbare woningen in de voorraad, en specifiek met het aanvalsplan Armoede en Schuld zoals ook vormgegeven in de afbouw van afvalstoffenheffing. De betaalbaarheid van het wonen beïnvloeden we ook door het verduurzamen van de woningvoorraad, hetgeen resulteert in lagere woonlasten. Meer energiebesparing in de woningvoorraad is een belangrijk onderdeel van onze ambities op het terrein van duurzaamheid. Het verduurzamen van woningen realiseren we via afspraken met woningcorporaties en een gerichte aanpak van particulieren.  

De Nijmeegse bevolking vergrijst én daarnaast is er door de transitie in de zorg sprake van een versnelde extramuralisering. De ‘wonen met zorg’ opgave betreft een complex dossier met veel verschillende partijen in een tijd vlak na de grote transitie in de zorg. We geven hoge prioriteit aan wonen met zorg en zijn in 2014 gestart met de uitrol van het Planningskader wonen met Zorg in 4 prioriteitswijken:  Centrum, Midden, Oost en Lindenholt. In februari 2015 is een aantal sessies met diverse partijen in de prioriteitsgebieden gehouden als opmaat voor een programma per wijk met daaruit volgend afspraken over de uitvoering. Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan diverse woonzorgprojecten.  

In de woonvisie wordt ook het thema groei- en krimp geagendeerd. Centraal hierin staat de vraag hoe we  anticiperen op demografische veranderingen in stad en wijk.  Kwaliteit staat daarbij voorop, boven kwantiteit. Deze discussie werpt zijn schaduw vooruit omdat vastgoedexploitaties een termijn van 50 jaar hanteren, en binnen die  periode grote demografische verschuivingen worden verwacht qua leeftijdsopbouw en verdeling over de stad. Dit thema verdient bredere aandacht en verdere uitwerking en vraagt om een toekomstvisie (ook op krimp) die regionaal is afgestemd. De komende maanden laten we toekomstscenario's op groei en krimp onderzoeken. Voor de zomer starten we het proces, in samenwerking met de Radboud Universiteit. In de tweede helft van 2015 wordt dit proces verbreed met meer stakeholders.

Demografische groei en krimp verdient brede aandacht en uitwerking. Wij nodigen uw Raad uit om hierover mee te denken over de uitwerking van toekomstscenario's.

Financiële effecten en investeringen

Planexploitaties kennen lange doorlooptijden en zijn bij uw Raad bekend.  De ontwikkeling van de planexploitaties wordt jaarlijks gerapporteerd in de Voorgangsrapportage Grote Projecten (VGP). Zoals bekend omvatten de planexploitaties ook risico’s. Momenteel onderkennen wij geen afwijkingen van deze risico’s zoals in het VGP zoals opgenomen.

Dit jaar zou het besluit moeten vallen over de herontwikkeling Streekweg (voormalige locatie Mondial College). Tot dat moment blijven we een exploitatietekort op het pand houden van € 175.000,- per jaar.

Investeren in voorzieningen

Zoals eerder benoemd, is een aantrekkelijke woonstad meer dan het aanbod van goede woningen. Bij een prettige woonomgeving horen o.a. welzijn-, speel- en sportvoorzieningen.
Wijkcentrum de Schalmei in Neerbosch-Oost heeft een belangrijke wijkfunctie maar de uitstraling van het gebouw  is gedateerd. Bij mogelijke nieuwbouw van basisschool de Octaaf (2016-2017) ontstaat een situatie om ook het wijkcentrum te actualiseren en de ingang te verplaatsen.

Twee grote toestellen in speeltuin De Leemkuil zijn aan vervanging toe. Op basis van technische levensduur is vervanging van de toplaag van kunstgras voetbalveld(en) bij VV Trekvogels noodzakelijk in 2019. Bij verregaande samenwerking tussen de volleybalverenigingen Pegasus en Vocasa is door de gemeente toegezegd een vlak-elastische sportvloer te plaatsen in één van beide hallen.

In de periode 2002-2006 heeft Nijmegen geïnvesteerd in noodzakelijke verbeteringen en uitbreidingen van alle speelvoorzieningen. Inmiddels is het investeringsbudget speelvoorzieningen geschrapt en is er een bezuiniging op wijkspeeltuinen doorgevoerd. Mede door het hoge investeringsvolume in de periode 2002-2006 in speelvoorzieningen zien we nu een hoge vervangingsvraag. Na doorvoering van een verdere versobering en rekening houdend met een ander speelconcept zijn de komende jaren extra middelen nodig.

De claims die verbonden zijn aan de exploitatie van maatschappelijk vastgoed vindt u terug bij het thema Zorgzame stad. Daar is ook aangegeven dat we een notitie voorbereiden hoe we om willen gaan met welzijn en jongerenaccommodaties en er volgt een herijkte visie op het totaal van ons maatschappelijk vastgoed.

Er zijn twee dossiers binnen dit thema waarvoor we een beroep willen  doen op de saldireserve. De eerste is de  herontwikkeling Octaaf, waarbij de basisschool in Neerbosch Oost zich wil concentreren op één locatie en wij conform de afspraken over doordecentralisatie de locatie aan de Fanfarestraat terug moeten kopen.  We berekenen nu een tekort van € 1,1 miljoen op dit plan.
De tweede is het stimuleren van watersportontwikkelingen in de nevengeul. Op dit moment is de beste optie dat de universiteit hierin het voortouw neemt in het realiseren van de benodigde faciliteiten en deze beschikbaar stelt aan de burgerwatersportverenigingen. Hiervoor  willen we €5 ton onttrekken uit de saldireserve.  In het deel "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's" worden deze dossiers nader toegelicht.

bedragen * € 1.000,-

programma

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B10. Herontwikkeling Streekweg

Grondbeleid

-175

Totaal exploitatie

-175

Investeringen

I1. Ontwikkelingen Wijkcentrum Schalmei

Sport en Accommodaties

290

I2 Verv. toestellen in Speeltuin De Leemkuil

Sport en Accommodaties

450

250

100

I3. Vervanging kunstgrasvelden buitensport acc.

Sport en Accommodaties

1.350

I4. Vlak-elastische vloer Vocasahal of Hengstdal.

Sport en Accommodaties

194

I5. Vervangingsinvesteringen speelvoorz.

Wijkontwikkeling

188

231

226